Ja, un­ge skal ik­ke bli­ve fa­sci­ne­ret af ter­ror Nej, cen­sur vil ska­be me­re ra­di­ka­li­se­ring

BT - - DEBAT - Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne For­mand for IT- Po­li­tisk For­e­ning

TRI­NE BRAM­SEN

til ter­r­or­pro­pa­gan­da, og ud­bre­del­sen af ek­stre­mis­me på net­tet er kæm­pe­stor. Vi skal der­for ko­pi­e­re den mo­del, vi har for bør­ne­por­no, til at kun­ne blo­ke­re hjem­mesi­der, som op­for­drer til ter­ror og øde­læg­gel­se af vo­res sam­fund. Vi har brug for det red­skab, så vi kan und­gå, at un­ge sid­der der­hjem­me og bli­ver gre­bet af en stem­ning og fa­sci­ne­res af op­for­drin­ger til ter­ror.

IN­TER­NET­TET BLI­VER BRUGT

JES­PER LUND

me­get kraft ig net­cen­sur. De vil blo­ke­re si­der, som kan vir­ke ra­di­ka­li­se­ren­de el­ler har ek­stre­mi­stisk ind­hold – det er me­get bre­de be­gre­ber, som i den grad er åb­ne for for­tolk­ning, og den for­tolk­ning skal ale­ne fo­re­ta­ges af ad­mi­ni­stra­ti­ve myn­dig­he­der. Det er van­vit­tigt. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at man in­den­for men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens ram­mer kan slip­pe af sted med det.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE FO­RE­SLÅR EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.