Man­ge fak­kel­ta­ler se­ne­re

BT - - DEBAT -

Det er et år si­den, to uskyl­di­ge ci­vi­le måt­te la­de li­vet for en at­ten­tat­mands po­li­tisk og re­li­gi­øst mo­ti­ve­re­de kug­ler på de kø­ben­havn­ske ga­der. Det er man­ge fak­ler og ’ vi skal le­ve som vi ple­jer’ er­klæ­rin­ger si­den. Det er man­ge rap­por­ter og eva­lu­e­rin­ger si­den. Og det er man­ge po­li­ti­ske mel­din­ger og for­hand­lin­ger si­den. Men er vi ble­vet tryg­ge­re? Le­ver vi i stør­re sik­ker­hed i dag? Er vi ble­vet klo­ge­re? SI­DEN DEN KOL­DE we­e­kend for et år si­den har vi som na­tion le­ve­ret ri­ge­ligt med vær­dipo­li­tisk kr­udt og kug­ler til de ra­di­ka­li­se­re­de ele­men­ter, der le­der eft er en und­skyld­ning for at an­gri­be os. De vil al­tid kun­ne fi nde en grund i et frit og de­mo­kra­tisk land. Vi kan der­for ik­ke væl­ge, om vi vil kæm­pe, men om hvad. Og hvor fron­ten i An­ders Fogh Ras­mus­sens tid stod i Irak, Af­g­ha­ni­stan og i for­sva­ret af yt­rings­fri­he­den, så er fron­ter­ne i dag et an­det sted. Sy­ri­en og den afl ed­te fl ygt­nings­kri­se pres­ser he­le Eu­ro­pa, li­ge­som håb­løs­hed, krig og fat­tig­dom sen­der afri­ka­ne­re nord­på mod det forjæt­te­de Eu­ro­pa. Men vær­dipo­li­tisk har re­ge­rin­gen ik­ke pla­ce­ret fron­ten ved de­mo­kra­ti- ets for­ud­sæt­ning, men der­i­mod ved den dan­ske græn­se – med el­ler uden bol­sje­stri­bet bom.

De­bat­ten om års­da­gen for ter­r­or­an­gre­bet er i dag re­du­ce­ret til at om­hand­le, hvor­for stats­mi­ni­ste­ren nævn­te det ene off er i sin nytårs­ta­le, men ik­ke det an­det. Flygt­nin­ge­de­bat­ten er de­ci­de­ret uden in­tel­lek­tu­el fl yve­høj­de. Og vær­dipo­li­tisk sid­der vi fast i for­tolk­nin­gen af en pin­lig og små­lig smyk­ke­lov. Det er nær­mest en mag­gi­ter­ning af små­lig­hed, som næp­pe får man­ge til at ran­ke ryg­gen og væ­re pa­ra­te til det ul­ti­ma­ti­ve for­svar af vo­res må­de at le­ve på. I KØLVAN­DET PÅ ter­r­oren sid­ste år rej­ste sig en bøl­ge af tak­nem­lig­hed over for po­li­ti­et, som po­li­ti­ker­ne på lan­ge stræk har om­sat til næ­sten blind til­lid til sy­ste­mets an­be­fa­lin­ger. Pa­ra­doksalt nok er den li­be­ra­le tid­li­ge­re ’ frihedsminister’, nu ju­stits­mi­ni­ster, ved at gø­re Dan­mark til et me­re over­vå­get sam­fund. Sam­me po­li­ti­ker , der el­lers an­be­fa­ler, at vi an­dre by­der ter­r­oren trods ved at gø­re, som vi ple­jer. Må­ske skul­le han føl­ge sit eget råd .

en Mor­tenD Kor­ch­ske til­lids- fuld­hed, der hel­dig­vis præ­ger det dan­ske sam­fund, er ik­ke no­get, vi bør til­stræ­be på al­le fron­ter. Det er f. eks. tåkrum­men­de tr­æls, at det po­li­ti­ske Dan­mark til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan sik­re no­get så ba­salt som den nød­ven­di­ge sky­de­træ­ning til po­li­ti­et og ud­styr, der kan over­man­de no­get så uskræm­men­de som en glas­ru­de. Imens har po­li­ti­et op­ar­bej­det en gi­gan­tisk over­ar­bejds­puk­kel, som na­tur­lig­vis vil kun­ne mær­kes i en rum tid og der­for i re­a­li­te­ten be­ty­der fær­re res­sour­cer til an­det po­li­ti­ar­bej­de. SID­STE ÅR VAR der enig­hed om, at ind­sat­sen mod ra­di­ka­li­se­ring skul­le for­bed­res mar­kant. Men hvor er den sto­re ind­sats ble­vet af? I ste­det ja­ger she­rif Pind løm­ler ud af døgn­net­to med en ’ respekt- pak­ke’. Det bur­de han over­la­de til po­li­ti­et og så til gen­gæld sam­men med re­ge­ring og fol­ke­ting bru­ge kræft er­ne på na­tio­nal sik­ker­hed. For er sand­he­den ik­ke, at vi et år eft er al­le fak­kel­ta­ler­ne ik­ke er tryg­ge­re, ik­ke er me­re sik­re og ik­ke er mar­kant klo­ge­re end for et år si­den?

Men frygt ej – om lidt sik­rer en li­be­ral mi­ni­ster no­get Sky­pe- over­våg­ning…

PA­NE­LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.