’ Det var en ud af krop­pen- op­le­vel­se’

BT - - NYHEDER -

CHAT MED BT- LÆ­SE­RE Et be­gi­ven­heds­rigt døgn. Det er vel, hvad man kan kal­de de før­ste 24 ti­mer, der gik, ef­ter Ligh­t­hou­se X med san­gen ’ Sol­di­ers of Love’ vandt Me­lo­di Grand Prix lør­dag af­ten i Hor­sens. BT hav­de i går be­søg af Ligh­t­hou­se Xs tre med­lem­mer, Jo­han­nes Ny­mark, Martin Skri­ver og Sø­ren Bre- gen­dal, og her sva­re­de de på man­ge af læ­ser­nes spørgs­mål. Et af dem var fra Pauli­ne.

» Jeg for­stod det slet ik­ke, og det gør vi egent­lig hel­ler ik­ke helt end­nu, « si­ger Martin Skri­ver. Han bak­kes op af de to an­dre.

» Det var så­dan en ud af krop­penop­le­vel­se. Det var som om, at alt gik i stå i en halv ti­mes tid. Jeg hav­de vir­ke­lig ik­ke tro­et på det. Det var me­get over­ra­sken­de, « si­ger Jo­han­nes Ny­mark om sej­ren, der blev en re­a­li­tet ef­ter nog­le ner­vepi­r­ren­de se­kun­der op til, at vær­ter­ne læ­ste vin­der­nav­net op.

» Det var sinds­sygt in­tenst i se­kun­der­ne op til. Sce­na­ri­et om at vin­de vir­ke­de fuld­stæn­dig uvir­ke­ligt. Vi står ved si­den af to se­je vo­ka­li­ster, der og­så kun­ne ha­ve vun­det. Så det var uvir­ke­ligt. Jeg var helt glad og rørt, « si­ger Sø­ren Bre­gen­dal.

Han tog og­så stil­ling til de rø­ster om plagi­at, der har væ­ret frem­me. På de so­ci­a­le me­di­er har fle­re på­pe­get, at vin­der­san­gen ’ Sol­di­ers of Love’ min­der en hel del om den ty­ske sang ’ Atem­los durch die Na­cht’ fra 2013, der bli­ver sun­get af Helene Fi­s­cher. Til det lød sva­ret fra Sø­ren Bre­gen­dal:

» Ær­lig talt. Vi har al­drig hørt san­gen, men den må væ­re god, « skrev han.

Pop­trio­en blev og­så spurgt om, hvem de hav­de som fa­vo­rit til at vin­de, hvis det ik­ke var dem selv. Her pe­ge­de al­le tre på den sam­me kunst­ner.

» Ef­ter vi hav­de set num­re­ne li­ve, så hav­de jeg Anja Nis­sen som fa- vo­rit. Hun var vildt god. Sang fæ­no­me­nalt, og jeg blev i rig­tigt godt hu­mør af san­gen, « si­ger Jo­han­nes Ny­mark, der bli­ver bak­ket op af Martin Skri­ver og Sø­ren Bre­gen­dal.

» Jeg tænk­te helt sik­kert, at Anja Nis­sen vil­le vin­de. Hun er en gud­benå­det san­ger, « si­ger Martin Skri­ver, der er det yng­ste med­lem af ban­det.

Og Anja Nis­sen, der sang ’ Ne­ver Alo­ne’ end­te da og­så som num­mer to med 36 pro­cent af stem­mer­ne - Ligt­hou­se X fik he­le 42 pro­cent af stem­mer­ne lør­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.