In­gen er­stat­ning til han­di­cap­pe­de

BT - - NYHEDER -

og svært han­di­cap­pe­de pa­tien­ter svig­tes med den nu­væ­ren­de ud­form­ning af lov­for­sla­get. Pa­tien­ter, hvis be­hand­ling det of­fent­li­ge be­ta­ler for, men ik­ke vil ta­ge an­svar for. Mi­ni­ste­ren er åben­bart me­re in­ter­es­se­ret i at hjæl­pe kri­mi­nel­le ind­sat­te, « si­ger Alex Øfeldt. Ak­tiv træ­ning Øfeldt Cen­tre­ne i Rø­d­ov­re og Karl­slun­de be­hand­ler 500 han­di­cap­pe­de pa­tien­ter med smer­ter i ryg og be­væ­ge­ap­pa­rat hver uge. Cen­tre­ne blev etab­le­ret af Ted­dy Øfeldt i 1971. Hans me­to­de går ud på ak­tivt at træ­ne den en­kel­tes mus­k­ler med støt­te fra en be­hand­ler og spe­ci­a­l­ud­vik­le­de ma­ski­ner.

Be­hand­lin­gen ind­går som del af den of­fent­li­ge be­hand­ling på li­ge fod med sy­ge­hu­se og spe­ci­al­sy­ge­hu­se. Det be­ty­der alt­så, at pa­tien­ter­ne får be­hand­ling med of­fent­ligt til­skud, at ste­det har driftsove­rens- komst, og at der er ga­ran­te­ret sy­ge­hu­strans­port for pa­tien­ter­ne, der bli­ver hen­vist til be­hand­ling ef­ter en læ­ge­lig vur­de­ring. Men én ting er an­der­le­des: Hvis pa­tien­ter­ne bli­ver fejl­be­hand­let på Øfeldt Cen­tre­ne, kan de ik­ke som al­le an­dre ste­der få er­stat­ning via Pa­tien­ter­stat­nin­gen. Hul i ho­ve­d­et Stig Lang­vad var for­mand for Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem 14 år, men fra­t­rå­d­te for 1 ½ år si­den. I dag er han med­lem af Han­di­capko­mi­te­en un­der FN og be­sty­rel­ses­med­lem i In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. Han ser pro­ble­mer­ne med de mang­len­de mu­lig­he­der for pa­tien­ter­stat­ning på Øfeldt Cen­tre­ne som end­nu et led i en sta­dig kamp for han­di­cap­pe­des li­ge ret­tig­he­der til sund­hed.

» Der skal væ­re lig­hed i for­hold til de of­fent­li­ge sund­heds­til­bud. Ge­ne­relt hal­ter det med li­ge­stil­lin­gen på Ge­ne­relt hal­ter det med li­ge­stil­lin­gen på for­sik­rings­om­rå­det, når det gæl­der per­so­ner med han­di­cap for­sik­rings­om­rå­det, når det gæl­der per­so­ner med han­di­cap. Der­for skal vi ha­ve en lov­giv­ning, der sik­rer pa­tien­t­ret­tig­he­der i of­fent­lig be­hand­ling. Jeg tror, at der i bund og grund er ta­le om en forg­lem­mel­se, for det er jo helt hul i ho­ve­d­et. Men de 500 men­ne­sker, der får be­hand­ling på Øfeldt Cen­tre­ne, er jo ik­ke no­get, der li­ge­frem væl­ter na­tio­nal­bud­get­tet, « si­ger Lang­vad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.