Gram­my- helt prik­ker til be­tændt sår

BT - - NYHEDER -

RACEOPGØR Ken­dri­ck La­mar kom­mer med al sand­syn­lig­hed til at prik­ke til et be­tændt sår i nat dansk tid, når den ame­ri­kan­ske mu­sik­bran­che skal af­hol­de sin år­li­ge pris­ud­de­ling, Gram­my- showet. Her er den sor­te rap­per, der og­så selv skal op­træ­de, med 11 no­mi­ne­rin­ger den kunst­ner, der har flest vin­der­chan­cer.

Gram­my- showet, der har Ken­dri­ck La­mar og fle­re an­dre ik­ke- hvi­de kunst­ne­re i fo­kus, kom­mer til at stå i skarp kon­trast til film­bran­chens år­li­ge pris­ud­de­ling, Oscar- showet.

Her hag­ler kri­tik­ken ned over mang­len på sor­te sku­e­spil­le­re og in­struk­tø­rer blandt de no­mi­ne­re­de. Sku­e­spil­le­ren Will Smith har li­ge­som in­struk­tø­rer­ne Spi­ke Lee og Mi­cha­el Mo­o­re an­non­ce­ret, at de boykotter årets show.

Et af kri­ti­ker­nes ek­semp­ler er fil­men ’ Cre­ed’, der bå­de har en sort in­struk­tør og ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver, men kun er ble­vet no­mi­ne­ret til en pris for bed­ste mand­li­ge birol­le - til den hvi­de Syl­ve­ster Stal­lo­ne.

Der­med fal­der Ken­dri­ck Lamars plads som Gram­my- stjer­ne ned i en hvep­se­re­de af en de­bat om sor­tes vil­kår i USA an­no 2016. For selv om præ­si­den­ten er sort, er der og­så jævn­ligt pro­te­ster over po­li­tiets bruta­li­tet mod sær­ligt sor­te bor­ge­re. Ken­dings­me­lo­di Net­op den de­bat er en af år­sa­ger­ne til, at Ken­dri­ck La­mar er så po­pu­lær, me­ner Adam Die­hl, der er un­der­vi­ser på Au­gus­ta Uni­ver­si­tet i sta­ten Ge­or­gia. Han har blandt an­det brugt rap­pe­rens mu­sik i sin un­der­vis­ning.

» Jeg me­ner, at en af år­sa­ger­ne til, at Ken­dri­ck La­mar får al­le de an­er­ken­del­ser, han får, er hans kom­pro­mis­lø­se vi­sion om at for­tæl­le den ful­de hi­sto­rie om ’ det sor­te USA’ i 2015, « si­ger han.

Ek­sem­pel­vis er san­gen ’ Al­right’, der hand­ler om po­li­ti­b­ruta­li­tet mod sor­te, no­mi­ne­ret til årets sang.

GRAM­MY- SHOWET OG DETS STJER­NER

San­gen er ble­vet ken­dings­me­lo­di for be­væ­gel­sen Bla­ck Li­ves Mat­ter, der er op­stå­et i kølvan­det på en ræk­ke sa­ger, hvor sor­te mænd er dø­de som føl­ge af hård­hæn­det be­hand­ling af po­li­ti­et. Béy­on­ce føl­ger La­mar Og­så Ken­dri­ck Lamars al­bum fra 2015, ’ To Pimp a But­ter­fly’ er no­mi­ne­ret til tit­len som årets al­bum.

Te­ma­et for tek­ster­ne smel­te­de stil­le og ro­ligt sam­men med Bla­ck Li­ves Mat­ter- be­væ­gel­sens bud­ska­ber i takt med, at den ene sag om po­li­ti­b­ruta­li­tet ef­ter den an­den duk­ke­de op.

Si­den ’ To Pimp a But­ter­fly’ har bå­de R & B- san­ge­r­in­den Bey­on­cé og rap­pe­ren Ma­ck­lemo­re præ­sen­te­ret al­bum, der som et ek­ko be­hand­ler sam­me em­ne.

Sær­ligt Ma­ck­lemo­re må for­ven­tes at hep­pe på Ken­dri­ck La­mar tirs­dag nat dansk tid. Da Ma­ck­lemo­re modt­og en Gram­my for to år si­den, gav han selv ud­tryk for, at den bur­de væ­re til­fal­det Ken­dri­ck La­mar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.