HER ER SYMP­TO­MER­NE

BT - - SUNDHED -

Dis­se symp­to­mer er ty­pi­ske hos voks­ne med AD­HD: 1. Søvn­pro­ble­mer: Du har svært ved at fal­de i søvn, og når du sover, er din søvn uro­lig. 2. Svin­gen­de ener­gi­ni­veau: Du skif­ter mel­lem at væ­re ener­gisk og ener­gi­for­ladt. 3. Pro­ble­mer med at ta­ge sig sam­men: Selv de ting, der in­ter­es­se­rer dig, har du svært ved at gø­re – og de ’ ke­de­li­ge’ ting er næ­sten umu­li­ge at få gjort.

4. Mang­len­de over­skud.

5. Fø­lel­se af at væ­re stres­set..

6. Uro, in­dre spæn­ding i krop­pen.. 7. Pro­ble­mer med at kon­cen­tre­re sig og fast­hol­de op­mærk­som­he­den, f. eks. un­der film, mid­dags­sel­ska­ber, sam­ta­ler og mø­der. Du tror må­ske selv, at du mul­ti­ta­sker – men i vir­ke­lig­he­den har du svært ved at hol­de fo­kus på en en­kelt ting ad gan­gen.

8. Ro­der, kan ik­ke fin­de tin­ge­ne, er glem­som.

9. Hu­mør­sving­nin­ger. 10. Ten­dens til at ud­sæt­te ting, som du egent­lig bur­de gø­re nu. 11. Fø­ler sig som en bom­be in­de­ni, er im­pulsiv – gør of­te ting, som an­dre fin­der skø­re el­ler uklo­ge. 12. Man­ge AD­HD- ram­te ry­ger for at slap­pe af og fal­de ned.

13. Kø­rer hur­tigt og hen­syns­løst i tra­fik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.