’ Di­ag­no­sen var en let­tel­se’

BT - - SUNDHED -

MOR TIL TO me­ning for mig. Jeg be­gynd­te at ta­ge me­di­cin og gik på to- tre uger fra at væ­re sen­ge­lig­gen­de til at fun­ge­re og kun­ne be­gyn­de at tæn­ke fremad. Det var en let­tel­se, « for­tæl­ler Kri­sti­na Ditlev. Er of­te me­get træt Hun var 23 år og stu­de­ren­de på jour­na­list­højsko­len i Aar­hus, da hun fik stil­let di­ag­no­sen, og med hjælp fra blandt an­det et godt prak­tik­s­ted kom hun ud med et ek­sa­mens­be­vis i hån­den.

Kri­sti­na Ditlev er vi­si­te­ret til et fleksjob, og hun er li­ge nu i prak­tik ved mu­siks­ko­len i Od­der, som, hvis alt går vel, kan mun­de ud i et fast fleksjob.

» Det er før­ste gang, at jeg fø­ler, at jeg er med og har styr på tin­ge­ne. Jeg sty­rer job­bet, det er ik­ke job­bet der sty­rer mig, « si­ger Kri­sti­na Ditlev, der tid­li­ge­re har prø­vet kræf­ter med fuld­tidsjob, som dræ­ne­de hen­de for ener­gi.

For Kri­sti­na Ditlev be­ty­der AD­HD’en, at hun er of­te er me­get træt og har brug for at øko­no­mi­se­re med ener­gi­en. Det kan væ­re svært i en hver­dag med to dren­ge på tre og seks år, hvor der er fuld fart over fel­tet, men sam­men med sin mand Hen­rik for­sø­ger hun at få det til at fun­ge­re. Struk­tur på hver­da­gen » AD­HD ta­ger man­ge af mi­ne kræf­ter, og det på­vir­ker selv­føl­ge­lig mit fa­mi­li­e­liv. Men jeg tror ik­ke, at mi­ne børn op­le­ver, at jeg har AD­HD, for vi har struk­tu­re­ret vo­res hver­dag, så den fun­ge­rer bed­re for al­le par­ter, « si­ger Kri­sti­na Ditlev. Det på­vir­ker selv­føl­ge­lig mit fa­mi­li­e­liv. Men jeg tror ik­ke, at mi­ne børn op­le­ver, at jeg har AD­HD, for vi har struk­tu­re­ret vo­res hver­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.