Lær at le­ve med AD­HD

BT - - SUNDHED -

GU­I­DE 8. Lav fa­ste tids­punk­ter for, hvor­når du går i gang med be­stem­te op­ga­ver, så du ik­ke ud­sæt­ter ting i det uen­de­li­ge, og de vok­ser sig for sto­re. 9. Er­kend, at du i ud­dan­nel­ses- og ar­bejds­sam­men­hæng skal ar­bej­de med føl­gen­de pro­ble­mer: van­ske­lig­he­der med at gø­re ting fær­di­ge til en be­stemt tid, van­ske­lig­he­der med at hol­de or­den på ud­styr og ar­bejds­red­ska­ber, van­ske­lig­he­der i form af hu­mør­sving­nin­ger. 10. Over­vej, om din ud­dan­nel­se el­ler dit job er for­e­ne­ligt med din AD­HD. 11. Und­gå ge­ne­relt an­svar for lang­va­ri­ge pro­jek­ter og ar­bej­de, hvor du skal ko­or­di­ne­re an­dres ind­sats. 12. Vur­der nø­je, om du kan ha­ve et le­de­ransvar. 13. Sørg for va­ri­a­tion i di­ne ar­bejds­op­ga­ver og for, at du har mu­lig­hed for at be­væ­ge dig. 14. Sørg for yd­re hjælp og struk­tur i al­le op­ga­ver, som har en de­ad­li­ne, evt. i form af en af­ta­le med an­dre, så du ik­ke kom­mer til at ud­sæt­te op­ga­ver­ne igen og igen. 15. Sæt dig ge­ne­relt små mål med kor­te fri­ster. 16. Øv dig i at væ­re spon­tan på en takt­fuld må­de. 17. Øv dig i at ta­ge imod kri­tik uden at gå i for­svar­spo­si­tion. 18. Sørg for god fy­sisk træ­ning. Nog­le skal dog be­græn­se det, så de ik­ke kom­mer til at over­træ­ne. 19. Brug mo­bil­te­le­fon og kalender til at sty­re hver­da­gen. 20. Husk at få al­le af­ta­ler ind i din kalender.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.