’ 1864’ åb­ner dø­re til Eng

BT - - KULTUR -

FREM­TID Jens Sæt­ter- Las­sen har fulgt de­bat­ten, der er fulgt i kølvan­det på tid­li­ge­re dra­ma­chef Ingolf Ga­bolds ud­ta­lel­ser om, at ’ 1864’- se­ri­en var et po­li­tisk ma­ni­fest, ret­tet mod Dansk Fol­ke­par­ti. » Det har in­tet med mig at gø­re. Det er no­get po­li­tisk, jeg slet ik­ke er en del af, og jeg er over­be­vist om, at det ik­ke har no­get på sig, « si­ger Jens Sæt­ter- Las­sen om dra­ma­che­fens ud­spil fra pen­sions­kulis­sen og fort­sæt­ter:

» Der har på in­tet tids­punkt væ­ret talt po­li­tik i ar­bej­det, og det har al­drig væ­ret en del af Oles plan. Uan­set alt det, der er ble­vet sagt, så er jeg sta­dig stolt af ’ 1864’. Jeg er lyk­ke­lig for at ha­ve væ­ret med i det pro­jekt og stolt over re­sul­ta­tet. Det kan in­gen ta­ge fra mig. « Har få­et en­gelsk agent I for­bin­del­se med den sto­re suc­ces, som ’ 1864’ har haft i Eng­land, har Jens Sæt­ter- Las­sen i lig­hed med man­ge af si­ne dan­ske sku­e­spil­ler­kol­le­ger få­et en en­gelsk agent og væ­ret til en del mø­der og ca­sting af rol­ler.

» 1864 har bragt me­get med sig og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.