Al­fs smuk­ke knu­ste hjer­te

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

’ Bed­rag’ 8: 10 Tv- dra­ma ***** *

fulg­te eft er Mi­as plud­se­li­ge hjer­te­stop og død, var en op­vis­ning i no­get så sært som ’ smuk smer­te’. Neg­le­bi­den­de spæn­ding Det blom­stren­de ven­skab mel­lem po­li­ti­mæn­de­ne Mads og Alf var des­u­den et af af­snit­tets få hand­lings­mæs­si­ge lys­punk­ter. Og ke­mi­en mel­lem de to sku­e­spil­le­re er en for­nø­jel­se.

Om­kring dem kol­lap­se­de sa­gen mod ener­gi­gi­gan­ten. Mads’ æg­te­skab er tæt på den en­de­li­ge op­løs­ning. Og eft er end­nu et gu­stent ær­in­de for ’ Sven­ske­ren’ ( San­ders hånd­lan­ger) er små­for­bry­der­ne Bim­se og Ni­cky godt på vej til at bli­ver stor­for­bry­de­re.

De to me­ka­ni­ke­re plan­te­de så­le­des falsk be­vis­ma­te­ri­a­le hos den in­te­ta­nen­de Jens- Kri­sti­an, der kom hjem halvvejs hen­ne i for­bry­del­sen. Og af­snit­tets in­struk­tør Sø­ren Bal­le vi­ste sin klas­se med en spæn­den­de ind­brud­s­sce­ne, der må ha­ve ko­stet en del neg­le hjem­me i de dan­ske dag­ligstu­er.

I be­gyn­del­sen vir­ke­de det lidt am­bi­tiøst at en­ga­ge­re se­er­ne i børs­svin­del og fi nan­si­el grå­dig­hed. Men eft er ot­te af­snit er man som se­er 100 pro­cent en­ga­ge­ret. Og per­son­ligt hå­ber jeg, at ret­fær­dig­he­den snart må ske fyl­dest og at Ni­ko­laj Lie Kaas’ dum­me svin af en ener­giboss snart bli­ver ka­stet i den me­ta­fori­ske kød­hak­ke­ma­ski­ne. Hwan ord­lø­se sam­men­brud, der fulg­te eft er Mi­as plud­se­li­ge hjer­te­stop og død, var en op­vis­ning i no­get så sært som ’ smuk smer­te’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.