Kæm­per for kræft pa­tien­ter

BT - - NAVNE -

haft den stør­ste po­li­ti­ske be­vå­gen­hed og få­et den stør­ste del af de ek­stra mil­li­ar­der af kro­ner, som be­vil­ges til sund­heds­om­rå­det år eft er år.

Den pri­o­ri­te­ring kan Kræft ens Be­kæm­pel­se godt til­la­de sig at ta­ge en væ­sent­lig del af æren for. Hi­sto­risk har or­ga­ni­sa­tio­nen haft tæt­te kon­tak­ter til det po­li­ti­ske liv og væ­ret go­de til at pres­se på og frem­hæ­ve be­ho­vet for for­bed­rin­ger på kræft om­rå­det. Magt­fuld po­li­ti­ker Leif Vester­gaard Pe­der­sens for­gæn­ger på di­rek­tør­po­sten var så­le­des den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske sund­heds­mi­ni­ster Ar­ne Ro­lig­hed, og Leif Vester­gaard Pe­der­sen, der er cand. oecon., kom selv til Kræft ens Be­kæm­pel­se fra et job som sund­heds­di­rek­tør i Re­gion Midtjyl­land, hvor han ar­bej­de­de tæt sam­men med en af de mest magt­ful­de sund­heds­po­li­ti­ke­re, for­man­den for Dan­ske Re­gio­ner Bent Han­sen ( S). I ma­skin­rum­met Han har og­så tid­li­ge­re haft le­den­de stil­lin­ger i fl ere am­ter, re­gio­ner­nes for­gæn­ge­re, og har der­med sid­det helt in­de i ma­skin­rum­met i drift en af det dan­ske sund­heds­væ­sen.

Den vi­den har han ta­get med over i Kræft ens Be­kæm­pel­se, hvor han hel­ler ik­ke har væ­ret bleg for at kri­ti­se­re si­ne tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re, når der f. eks. er sket kiks i kræft - scre­e­nings­pro­gram­mer­ne, el­ler re­gio­ner­ne be­gyn­der at fo­re­slå ind­greb mod de ha­stigt vok­sen­de ud­gift er til ny me­di­cin til ik­ke mindst kræft pa­tien­ter.

Og­så på an­dre om­rå­der er Leif Vester­gaard Pe­der­sen en mand, som godt kan li­de at få tin­ge­ne til at gro. Han pas­ser sin ha­ve i hjem­met i Jel­ling med stor li­den­skab og har bl. a. få­et byg­get et or­an­ge­ri. Han er og­så bi­av­ler og har til­med part i et par kvi­er, som går på mar­ken tæt på bopæ­len. Inkar­ne­ret ba­ger Og så er Leif Vester­gaard Pe­der­sen inkar­ne­ret ba­ger. Han kø­ber f. eks. spe­ci­al­mel i bå­de Kø­ben­havn og på Fyn og har en nær­mest fi lo­so­fi sk til­gang til ba­ge­pro­ces­sen, frem­gik det af et in­ter­view i or­ga­ni­sa­tio­nens med­lems­blad ved hans til­træ­del­se:

Man kan al­drig helt vi­de, hvor­dan det går. Nog­le gan­ge bli­ver det godt, an­dre gan­ge over­ra­sken­de dår­ligt. Man kan ik­ke sty­re det, men må for­nem­me sig frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.