’ Jeg er ble­vet skilt’

BT - - TV / RADIO -

BR­UD » What hap­pend to per­fect – what hap­pend to us? « skri­ver ven­strepo­li­ti­ke­ren og ci­te­rer Lukas Gra­ham. » Den sang har jeg lyt­tet til fle­re gan­ge, end jeg kan tæl­le, de se­ne­ste må­ne­der, men desvær­re er sand­he­den den, at selv det, man tro­e­de, var per­fekt og vil­le va­re for evigt , en gang imel­lem ik­ke er så­dan al­li­ge­vel. «

Ef­ter­føl­gen­de for­kla­rer hun i sit Fa­ce­book- op­slag, at hun har valgt at bli­ve skilt fra sin mand, er­hvervs­rå­d­gi­ver Chri­sti­an Si­mon­sen.

Par­ret bo­e­de tid­li­ge­re sam­men med de­res to børn Freja og Val­de­mar i Van­lø­se, men nu er Pia Al­ler­s­lev flyt­tet.

» Det er på in­gen må­de nemt el­ler rart for no­gen, hver­ken voks­ne el­ler børn, men vi for­sø­ger at hjæl­pe hin­an­den så godt, som vi kan, « skri­ver hun på Fa­ce­book. Vild med dans Ud over sin post som bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne er Pia Al­ler­s­lev kendt for at ha­ve med­vir­ket i Vild med dans

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

i 2011. Her dan­se­de hun sam­men med Mi­cha­el Ole­sen og til­trak sig stor op­mærk­som­hed.

Af me­di­er­ne blev hun den­gang døbt ’ se­x­borg­meste­ren’ grun­det si­ne fræk­ke trin.

Pia Al­ler­s­lev for­tal­te i april 2015 til Alt for Da­mer­ne, om pro­ble­mer­ne med at væ­re mor og borg­me­ster. Her lag­de hun vægt på, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, hvis ik­ke hen­des mand tog den helt sto­re tørn.

Men al­li­ge­vel var det ik­ke al­tid let: ’ En dag, da jeg kom hjem, hang der en teg­ning, min dat­ter hav­de la­vet, på kø­le­ska­bet. Den fo­re­stil­le­de en fa­mi­lie. To børn og en far. Der var in­gen mor. Jeg får sta­dig ondt i ma­ven, når jeg tæn­ker på det. Dét var et wa­ke- up call,’ sag­de Pia Al­ler­s­lev til ma­ga­si­net.

Pia Al­ler­s­lev hav­de igår ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til skils­mis­sen. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 76, Mel­lem: 72, Svær: 68

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.