Den neg­le­bi­den­de la

BT - - PREMIER LEAGUE -

Hvor­for det?’. Jeg sy­nes ik­ke, jeg gør no­get an­der­le­des, men det må jeg gø­re. Når han la­ver sjov med det, si­ger jeg al­tid, at jeg jo ba­re er in­ter­na­tio­nal. På jysk si­ger vi ’ æ hus’. Vi si­ger hver­ken en el­ler et. Og hvad si­ger de i Eng­land? Der si­ger de ’ a hou­se’, så jeg er vel nær­mest in­ter­na­tio­nal. Der kan la­ves man­ge ting med mig

MAN­DAG 15. FE­BRU­AR 2016 og sprog, for jeg blan­der fl ere sprog sam­men, når jeg ta­ler med spil­le­re, men de for­står som re­gel, hvad jeg si­ger. « Hvad er din stør­ste be­drift ?

» Det er sgu da im­po­ne­ren­de, at si­den jeg blev fuld­tid­stræ­ner 1. ja­nu­ar 1996, har der he­le ti­den væ­ret bud eft er mig. Det er en kæm­pe be­drift , for det er ik­ke no­gen selv­føl­ge, at der er no­gen, der sta­dig vil ha­ve dig som træ­ner. Det er tegn på, at du op­fø­rer dig or­dent­ligt i den­ne bran­che, og at du gør et godt styk­ke ar­bej­de. Man­ge af de yn­gre træ­ne­re for­svin­der, når de har væ­ret tre- fi re år i job­bet. Det er da im­po­ne­ren­de, at det har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.