An­de­vejs­rid­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - For­å­rets pro­fi l Nøg­le­kam­pen De­butan­ten

MMAANNDDAAGG 1 155. F. EFBERBURAURA 2R0 126016 væ­ret selvvalgt, når jeg har væ­ret uden job i to- tre må­ne­der. « Hvad er dit bed­ste barn­doms min­de fra Thy­re­god?

» Jeg kom­mer op­rin­de­ligt helt ude fra bøhlan­det. Jeg er født på en gård, og min­der­ne er go­de om at le­ve med dyr på en gård og med en stor fa­mi-

Mayron Ge­or­ge

Ho­bro 24. april lie. Vi var seks børn, og så hav­de jeg mas­ser af ven­ner. Jeg var med ude, når der blev hø­stet og hak­ket ro­er. « Har du en fo­bi?

» Jeg har fak­tisk høj­de­skræk. Hvis jeg lig­ger num­mer et i Su­per­liga­en, så be­gyn­der jeg… Haha, nej. Det har jeg fak­tisk gjort i man­ge år. Men jeg

Wil­fri­ed Do­moraud skal ik­ke sær­lig højt op fy­sisk. Kun tre- fi re me­ter. « Hvad er det sjove­ste, du har op­le­vet sam­men med din ven, Jo­hn­ny Mad­sen?

» Jeg ved ik­ke, om det er det sjove­ste, men han la­ver en gang imel­lem en po­ol- tur­ne­ring ov­re på Fa­nø. Det fo­re­går med jæv­ne mel­lem­rum, men det er ik­ke al­tid, at vo­res ske­ma­er pas­ser sam­men. Jo­hn­ny vandt sgu sidst sam­men med ham, der hav­de værts­hu­set der­ov­re. Jeg blev kun num­mer to sam­men med Pe­ter Han­sen, der har spil­let i Vej­le. Men det var jo og­så Jo­hn­ny, der hav­de sat hold. «

Den 22- åri­ge costa­ri­can­ske an­gri­ber be­gynd­te ik­ke sin Ho­bro- tid im­po­ne­ren­de, men plud­se­lig ske­te der no­get. Mod FC Kø­ben­havn kom han ind og score­de et so­lo­mål godt hjul­pet på vej af sin fy­sik og fan­de­ni­voldsk­hed, og der­fra slut­te­de han af med lut­ter start­plad­ser. Kan han fort­sæt­te de spil­le­mæs­si­ge ten­den­ser, bli­ver han Ove Pe­der­sens vig­tig­ste mand i jag­ten på mål og der­med liv­gi­ven­de po­int. 27 år og ven­stre­be­net kant­spil­ler, og det mest ekso­ti­ske bud på en de­butant i Ho­bro. Der sid­der en for­ry­gen­de fod til bå­de pas­nings­spil og af­slut­nin­ger på Do­moraud. Med si­ne 183 cm vil han hel­ler ik­ke gå ned på fy­sik­ken hos Ho­bro, der vil kæm­pe med alt for at und­gå nedryk­ning. Cv’et gl­in­ser mest fra 2011 til 2015, hvor han spil­le­de østrigsk Bun­des­liga for først Mat­ters­burg og si­den Ad­mira Wa­ck­er. Man kun­ne væ­re kæk og si­ge, at de to kam­pe mod Brønd­by jo gi­ver seks po­int med hi­sto­rik­ken in men­te, men man kom­mer ik­ke uden om, at kam­pen mod Es­b­jerg er den af­gø­ren­de. 24. april mø­der bund­hol­de­ne hin­an­den, og kan Ho­bro skæ­re ba­re et en­kelt po­int af Es­b­jergs for­spring på fem po­int in­den da, vil en sejr over Es­b­jerg væ­re liv­gi­ven­de før de syv sid­ste kam­pe i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.