Ny­kø­bing Fal­ster op­ru­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SVEN­SKE PRO­FI­LER

Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold ( NFH) har sik­ret sig to for­stærk­nin­ger fra den kom­men­de sæ­son. Klub­ben har skre­vet en to­årig kon­trakt med den stær­ke høj­re ba­ck Nat­ha­lie Hag­man, der skif­ter fra Team Tvis Holste­bro, mens Jo­han­na West­berg skif­ter fra Ran­ders på en li­ge­le­des to­årig kon­trakt.

Det op­ly­ser klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

For Jo­han­na West­bergs ved­kom­men­de be­ty­der det, at hun bli­ver gen­for­e­net med tvil­lings­ø­ster Eme­lie West­berg, der i for­vej­en spil­ler for Pri­mo Tours Liga­ens ak­tu­el­le num­mer seks.

» Jeg har hørt man­ge go­de ting fra min sø­ster, så jeg glæ­der mig rig­tig me­get til næ­ste sæ­son, hvor jeg får lov til at spil­le sam­men med hen­de. «

» Jeg ser og­så frem til de nye ud­for­drin­ger og at ud­vik­le mig bå­de fy­sisk og på ba­nen. Så kom­mer jeg for­hå­bent­lig og­så tæt­te­re på en plads på det sven­ske lands­hold, « si­ger Jo­han­na West­berg, der indtil vi­de­re har op­nå­et 25 land­skam­pe. Tæt­te­re på Sve­ri­ge Nat­ha­lie Hag­man har spil­let 87 land­skam­pe for Sve­ri­ge og blev i de­cem­ber hol­dets top­sco­rer ved VM i Dan­mark.

» Det bli­ver og­så dej­ligt at kom­me tæt­te­re på Sve­ri­ge, og det gi­ver mig mu­lig­hed for at kom­me me­re hjem, « si­ger Nat­ha­lie Hag­man om skif­tet til NFH.

Træ­ner Ni­els Age­sen glæ­der sig over beg­ge til­gan­ge.

» Jo­han­na for­ven­ter jeg mig me­get af. Hun er me­get be­væ­ge­lig i for­hold til sin høj­de, og hun bli­ver en vig­tig fak­tor i vo­res for­svar. Men jeg ser li­ge­så me­get frem til at få hen­des skud­styr­ke i vo­res an­grebs­spil. «

» Nat­ha­lie er en fan­ta­stisk hånd­bold­spil­ler, og hen­des præ­sta­tio­ner for Team Tvis Holste­bro og det sven­ske lands­hold ta­ler jo for sig selv, « si­ger Ni­els Age­sen.

Det er fle­re sponso­rer, der har gjort det mu­ligt for klub­ben at sik­re sig de to sven­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.