TV2 røg hash med Le­vako­vic

BT - - NYHEDER -

OP­FØR­SEL Gi­mi. Gi­mi til­bød ham at ry­ge hash, og så gjor­de han det, « si­ger Clau­dia Jan­sen.

BT har spurgt TV2, om det er kor­rekt, at en me­d­ar­bej­der røg hash med Gi­mi Le­vako­vic.

» Vi er først nu, i for­bin­del­se med BT’s hen­ven­del­se, ble­vet klar over, at TV2- fo­to­gra­fen eft er en op­ta­gel­se har rø­get hash sam­men med en af kil­der­ne i vo­res pro­gram. Selv om det lig­ger et par år til­ba­ge, ser vi med stor al­vor på det, for den slags er na­tur­lig­vis uac­cep­ta­belt, « skri­ver do­ku­men­tar­chef hos TV2 Tro­els Jør­gen­sen. Ik­ke i or­den Han har sendt sa­gen vi­de­re til nyheds­di­rek­tør Mik­kel Hertz.

» Ind­ta­gel­se af rus­mid­ler i ar­bejds­ti­den er i strid med TV2s per­so­na­lepo­li­tik, og den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­der kom­pro­mit­te­rer med sin hand­ling bå­de kol­le­ger og pro­duk­tion. Nyheds­di­rek­tø­ren har der­for nu haft en me­get al­vor­lig sam­ta­le med me­d­ar­bej­de­ren, og vi hånd­te­rer det her­fra som en in­tern per­so­na­lesag. «

TVANG Clau­dia Jan­sen var li­ge fyldt 15 år, da hun i fe­bru­ar 2012 blev hen­tet til Dan­mark mod sin fa­mi­lies vil­je. Det blev be­gyn­del­sen på to års ma­re­ridt som bar­ne­brud i Le­vako­vi­ck­la­nen - en af Dan­marks mest kri­mi­nel­le fa­mi­li­er. Over de se­ne­ste da­ge har hun for­talt sin hi­sto­rie til BT.

Fa­mi­li­en Le­vako­vic kom til Dan­mark i 1970’ er­ne, og fa­mi­li­ens man­ge med­lem­mer teg­ner sig for så man­ge kri­mi­nel­le for­hold, at de reg­nes for en af Dan­marks mest kri­mi­nel­le fa­mi­li­er. Clau­dia Jan­sens tid­li­ge­re mand San­ti­no Le­vako­vic er søn af 46- åri­ge Gi­mi Le­vako­vic, der er fa­mi­li­ens over­ho­ved og kendt i he­le lan­det som ’ si­gø­j­ner­bos­sen’.

Gi­mi Le­vako­vic har 26 dom­me bag sig. 21- åri­ge San­ti­no Le­vako­vic har trods sin un­ge al­der al­le­re­de en ræk­ke dom­me, se­ne­st er han idømt et år og tre må­ne­ders fængsel for en stri­be tri­ck­ty­ve­ri­er mod æl­dre.

Han er sig­tet for vold mod Clau­dia Jan­sen. Sa­gen lig­ger li­ge nu til juri­disk vur­de­ring hos an­kla­ge­myn­dig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.