I sid­ste uge søg­te 230 per­so­ner asyl i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Søn­dag søg­te kun to per­so­ner asyl i Dan­mark, mens tal­let for he­le ugen lig­ger på 230 per­so­ner. Det vi­ser den ny­e­ste op­gø­rel­se fra Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et, som dag­ligt op­gør asyl­tal­let.

Tal­let for de se­ne­ste syv da­ge læg­ger sig op ad gen­nem­snit­tet for an­tal­let af asylan­sø­ge­re, si­den Dan­mark skær­pe­de græn­se­kon­trol­len i ja­nu­ar.

Tal­le­ne stam­mer fra Polsas, po­li­tiets sy­stem, og er for­bun­det med usik­ker­hed, da der lø­ben­de fo­re­ta­ges ef­ter­re­gi­stre­rin­ger.

Frem­skri­ver man tal­let til re­sten af året, vil det sva­re til, at om­kring 12.500 per­so­ner vil sø­ge asyl i Dan­mark i 2016.

Man skal dog væ­re for­sig­tig med at kon­klu­de­re ud fra en en­kelt uges tal. De se­ne­re år er flygt­nin­ge­strøm­men ta­get til i takt med, at vej­ret er ble­vet bed­re, og sejlad­sen over Mid­del­ha­vet min­dre far­lig.

Om­vendt kan skær­pet græn­se­kon­trol og skær­pe­de reg­ler for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring få fær­re til at sø­ge asyl i Dan­mark.

I for­bin­del­se med ef­ter­å­rets fi­nans­lo­vs­for­slag opju­ste­re­de Ven­stre- re­ge­rin­gen for­vent­nin­gen for an­tal­let af asylan­sø­ge­re fra 15.000 til 25.000 i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.