DF vil sæt­te asylsa­ger fra Sy­ri­en i be­ro

BT - - NYHE­DER -

Dansk Fol­ke­par­ti vil gø­re det mu­ligt at brem­se al­le asylsa­ger fra lan­de el­ler om­rå­der med is­la­mi­sti­ske grup­pe­rin­ger.

For­sla­get skal for­hin­dre, at ra­di­ka­li­se­re­de asylan­sø­ge­re når frem til dan­ske asyl­cen­tre i den sto­re flygt­nin­ge­strøm. Det skri­ver DR Nyhe­der.

» Indtil vi har få­et styr på de ra­di­ka­li­se­re­de grup­pe­rin­ger og skabt os et over­blik over, hvor man­ge der er søgt til Dan­mark, fo­re­stil­ler vi os, at man sæt­ter asylsa­ger i be­ro.

Det kan væ­re asylsa­ger fra Sy­ri­en el­ler an­dre om­rå­der, hvor man ved, at der er grup­pe­rin­ger, der kan gi­ve an­led­ning til be­kym­ring, « si­ger Mar­tin Hen­rik­sen, der er Dansk Fol­ke­par­tis in­te­gra­tions­ord­fø­rer.

Ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) af­vi­ser dog for­sla­get. » Det er må­ske en lidt for­sim­plet til­gang, si­ger In­ger Støj­berg til DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.