K hol­der fast i krav om hø­ring

BT - - NYHEDER -

LAND­BRUGS­PAK­KEN Der er sta­dig fle­re spørgs­mål, der mang­ler at bli­ve be­sva­ret, me­ner De Kon­ser­va­ti­ves land­brugs­ord­fø­rer Ras­mus Jar­lov, ef­ter at han og de øv­ri­ge ord­fø­re­re fra blå blok i går var til tek­nisk gen­nem­gang af re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke. Der­for støt­ter De Kon­ser­va­ti­ve fort­sat den ha­ste­hø­ring, som en sam­let op­po­si­tion har kræ­vet, i kølvan­det på at fle­re for­ske­re har undsagt mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V).

Mi­ni­ste­ren og mi­ni­ste­ri­et kri­ti­se­res for at ha­ve brugt mis­vi­sen­de tal for, hvor mil­jø­ven­lig den nye land­brugs­pak­ke er.

» Det har væ­ret godt at få en af­kla­ring. Men vi har sta­dig en mas­se spørgs­mål til, hvor­dan den her land­brugs­pak­ke kom­mer til at på­vir­ke vand­mil­jø­et i Dan­mark, og jeg vil væ­re helt sik­ker på, at vand­mil­jø­et ik­ke får det dår­li­ge­re, når vi gen­nem­fø­rer den­ne pak­ke.

For­sker­nes syns­punkt på land­brugs­pak­ken og mi­ni­ste­ri­ets er mod­stri­den­de, og der­for er vi nødt til at sæt­te de to stand­punk­ter op mod hin­an­den og fin­de ud af, hvad der er rig­tigt, « si­ger Ras­mus Jar­lov.

De fem op­po­si­tions­par­ti­er - So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, De Ra­di­ka­le og SF - har ind­kaldt mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) til sam­råd i Fol­ke­tin­gets Mil­jø- og Fø­de­va­re­ud­valg 23. fe­bru­ar.

Her skal mi­ni­ste­ren for­kla­re, hvor­dan mi­ni­ste­ri­et reg­ner sig frem til, at en ny land­brugs­pak­ke gav­ner mil­jø­et. Ud­val­gets for­mand, Dansk Fol­ke­par­tis René Chri­sten­sen, gav søn­dag ef­ter for pres fra op­po­si­tio­nen og gik med til og­så at hol­de en hø­ring in­den sam­rå­det. Her kan ud­valgs­med­lem­mer­ne og­så stil­le spørgs­mål til eks­per­ter og em­beds­mænd. Fle­re af par­ti­er­ne er klar til at kræ­ve mi­ni­ste­ren fjer­net, hvis ik­ke de får en for­kla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.