Mindst 14 dræbt ef­ter an­greb på bør­ne­ho­spi­tal

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE Mindst 14 ci­vi­le blev dræbt, da mis­si­ler i går ram­te et bør­ne­ho­spi­tal, en sko­le og an­dre byg­nin­ger i den nord­li­ge sy­ri­ske by Azaz nær græn­sen til Tyr­ki­et. Det si­ger en ho­spi­talskil­de og to lo­ka­le ind­byg­ge­re. De for­tæl­ler, at fem mis­si­ler ram­te ho­spi­ta­let i by­ens mid­te og en nær­lig­gen­de sko­le, hvor flygt­nin­ge har søgt til­flugt.

En ind­byg­ger si­ger, at og­så et flygt­nin­ge­cen­ter syd for by­en blev bom- bet af krigs­fly, der an­ta­ge­ligt var rus­si­ske.

Ti­tu­sin­der er flyg­tet til by­en fra oplan­det, da den er den sid­ste af op­rø­rer­nes ba­stio­ner in­den græn­sen til Tyr­ki­et. Flyt­te­de skri­gen­de børn » Vi har flyt­tet et stort an­tal græ­den­de og skri­gen­de børn fra ho­spi­ta­let, « si­ger sy­geple­jer­sken Ju­ma Ra­hal.

Han for­tæl­ler, at mindst to børn er dræbt, og at man­ge er ble­vet kørt væk for at bli­ve be­hand­let et an­det sted.

Læ­ger uden Græn­ser ( MSF) bli­ver ci­te­ret for at si­ge, at an­gre­bet er sket med ’ fuldt over­læg’.

» Mindst ot­te af ho­spi­ta­lets an­sat­te sav­nes, « si­ger nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen.

» Det var et over­lagt an­greb mod et ho­spi­tal, « si­ger Mas­si­mi­li­a­no Re­bau­dengo, som le­der Læ­ger uden Græn­sers mis­sion på ste­det.

» Øde­læg­gel­sen af ho­spi­ta­let fra­ta­ger om­kring 40.000 men­ne­sker de­res mu­lig­hed for at få be­hand­ling i den­ne kon­flik­tzo­ne, « si­ger han.

Ho­spi­ta­let, som har 54 an­sat­te og 30 sen­ge, fi­nan­si­e­res af Læ­ger uden Græn­ser. Den hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe- or­ga­ni­sa­tion le­ve­rer sam­ti­dig og­så me­di­cin og ud­styr til ho­spi­ta­let. Gen­ta­gen­de rus­si­ske an­greb Rus­si­ske krigs­fly har fo­re­ta­get luf­tan­greb i Sy­ri­en si­den 30. sep­tem­ber som støt­te for re­gi­met om­kring præ­si­dent Bas­har al- As­sad.

Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster, Ah­met Da­vu­tog­lu, si­ger, at det var et rus­sisk bal­li­stisk mis­sil, som ram­te sko­len og ho­spi­ta­let i Azaz, og at man­ge børn og ci­vi­le er dræbt. Den tyr­ki­ske re­ge­rings­chef si­ger, at Tyr­ki­et ik­ke vil til­la­de, at Azaz bli­ver over­ta­get af kur­di­ske mi­lits­folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.