Kor­rup­te Ol­mert be­gyn­der af­so­ning

BT - - NYHEDER -

Is­ra­els tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster Ehud Ol­mert an­kom i går til et fængsel, hvor han skal af­so­ne en dom for kor­rup­tion, skri­ver nyheds­bu­reau­et DPA.

» Ol­mert an­kom til Maa­siy­a­hu- fængs­let i den cen­tra­le by Ram­le lidt før klok­ken 10.00, « rap­por­te­rer jour­na­li­ster på ste­det.

Den 70- åri­ge Ol­mert skal af­so­ne en fængsels­straf på 19 må­ne­der, ef­ter at han er ble­vet kendt skyl­dig i kor­rup­tion og for­søg på at hin­dre po­li­tiets ef­ter­forsk­nings­ar­bej­de.

Han er den før­ste eks- re­ge­rings­le­der i Is­ra­el, som skal af­so­ne en fængsels­straf.

Dom­sto­len døm­te Ol­mert til 19 må­ne­ders fængsel, hvil­ket er en ned­sæt­tel­se af en tid­li­ge­re dom.

Han blev i maj sid­ste år dømt seks års fængsel ef­ter at væ­re ble­vet fun­det skyl­dig i to for­skel­li­ge an­kla­ger om at ha­ve ta­get imod be­stik­kel­se i be­gyn­del­sen af 00er­ne.

Den 70- åri­ge Ol­mert var pre­mi­er­mi­ni­ster fra 2006 til 2009.

Den tid­li­ge­re is­ra­el­ske præ­si­dent Mos­he Katzav er i øje­blik­ket og­så i fængsel, hvor han af­so­ner en dom på syv års fængsel for voldtægt og se­x­chi­ka­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.