Nye spor ef­ter er­hvervs­mand

BT - - NYHEDER -

Der er sket en ny ud­vik­ling i ef­ter­forsk­nin­gen af den 73- åri­ge er­hvervs­mand, der fre­dag den 5. fe­bru­ar for­svandt fra sin bopæl i Aar­hus.

Der har indtil vi­de­re ik­ke væ­ret me­get at gå ef­ter i ef­ter­søg­nin­gen af Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen, men det er nu kom­met frem, at hans te­le­fon blev re­gi­stre­ret kl. 8 mor­ge­nen ef­ter hans forsvinden. Det ske­te på Øst­havns­vej i Aar­hus Havn, hvor­for ef­ter­søg­nin­gen nu in­ten­si­ve­res i net­op det om­rå­de. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

» Vi har ef­ter­søgt om­rå­det med hunde he­le man­dag for­mid­dag ( i går, red.), men vi har desvær­re ik­ke fun­det ham. Vi reg­ner med at sen­de dyk­ke­re i van­det ved con­tai­ner­hav­nen tirs­dag ( i dag, red.), « si­ger vagt­che­fen ved Østjyl­lands Po­li­ti til BT.

Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen var sand­syn­lig­vis på vej i fit­nes­scen­ter, da han for­svandt. Po­li­ti­et har al­le­re­de haft dyk­ke­re i van­det to gan­ge, mens sto­re de­le af skov­om­rå­der­ne nær hans bopæl og­så er ble­vet un­der­søgt. Der er dog sta­dig in­gen, der har set skyg­gen af ham.

Har du set Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen, el­ler ved du, hvor han er, kan du kon­tak­te Østjyl­lands Po­li­ti på 114 el­ler 8731 1448.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.