Ja, bo­ligskat­ten bør føl­ge pris­ud­vik­lin­gen

BT - - DEBAT - Che­fø­ko­nom og vi­ce­di­rek­tør i Cepos

MADS LUND­BY HAN­SEN

skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten fra 2020 og frem. Hvis vi fort­sæt­ter med skat­te­stop­pet, så mi­ster sta­ten et prove­nu på 1,1 mia. kr. De pen­ge er bed­re brugt ved at sæn­ke top­skat­ten. Det vil gi­ve me­get me­re ar­bejds­ud­bud, be­skæft igel­se og vel­stand for pen­ge­ne. Vi har haft ejen­doms­vær­diskat­te­stop­pet si­den 2001, og den re­el­le sats er nu ne­de på 0,6 pct. – det sva­rer no­gen­lun­de til den be­skat­ning, der er af ren­te­ind­komst, og det er et me­get for­nuft igt le­je, så nu bør be­skat­nin­gen føl­ge pris­ud­vik­lin­gen på bo­li­ger­ne her­fra.

MAN BØR OP­HÆ­VE

for­stå, at man­ge bo­li­ge­je­re sy­nes, at de be­ta­ler rig­tig me­get i bo­ligskat, men som øko­nom må jeg kon­sta­te­re, at vi ved den næ­ste skat­tere­form står med et knapt rå­de­rum til la­ve­re skat, og det er min an­be­fa­ling, at man letter i de skat­ter og af­gift er, der gi­ver mest vækst og be­skæft igel­se for pen­ge­ne og i den ka­te­go­ri er ejen­doms­vær­diskat­ten ik­ke. I den ka­te­go­ri har vi bl. a. top­skat­ten og re­gi­stre­rings­af­gift en.

JEG KAN GODT

sæ­re­gent, da skat­ten er fast­låst i kro­ner og ører. Det vil ik­ke desta­bi­li­se­re bo­lig­mar­ke­det at op­hæ­ve skat­te­stop­pet. Tværtimod. For det vil be­ty­de, at man i go­de ti­der kom­mer til at be­ta­le lidt me­re i ejen­doms­vær­diskat og i dår­li­ge ti­der vil den fal­de – og det vil væ­re med til at sta­bi­li­se­re bo­lig­pri­ser­ne.

EJEN­DOMS­VÆR­DISKAT­TE­STOP­PET ER RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.