Hvad har Fru Heick nu gjort?

BT - - DEBAT -

Spar mig for fl ere bil­le­der af An­net­te Hei­cks grand­prix- fri­su­re stylet som et får. Og­så ger­ne for ledsa­gen­de bil­le­der af et rig­tigt får. El­ler for den sags skyld over­skrift er om se­e­re og læ­se­re, der ra­ser over fri­su­ren el­ler de opkla­ren­de ver­sio­ner: ’ Der­for lig­ne­de An­net­te Heick et får’. Ej at forg­lem­me re­ak­tio­ner­ne fra mor Hil­da, der var med på sce­nen, og som iføl­ge det hal­ve af lan­dets so­ci­a­le me­di­eup­da­tes hav­de druk­ket for me­get champag­ne og eft er­føl­gen­de gav ud­tryk for, at al­le, der kri­ti­se­re­de hen­des dat­ters hår, var nog­le mis­un­de­li­ge kæl­lin­ger.

PA­NE­LET Lad Me­lo­di Grand Prix stå ale­ne, drop so­ci­al me­di­a­ma­na­ge­ment for en stund og læn jer til­ba­ge i pu­blic ser­vi­ce- so­fa­en

JEG HAR IN­TET imod Me­lo­di Grand Prix. Ej hel­ler som no­get nær grund­lovs­fæ­stet tra­di­tion og DR- di­sci­plin. Li­ge i lør­dags sad jeg og pus­le­de med no­get an­det, men hvis ik­ke An­net­te Heick skul­le væ­re kva­li­fi ce­ret som grand­prix- vært, hvem skul­le så? Men be­hø­ver de to ti­mers lør­dags­adspre­del­se at op­hæ­ves til in­ter­ak­ti­vi­te­tens alt­om­fat­ten­de plat­form, så al­le pi­ne­død skal gi­ve de­res be­syv med. Jo, DR be­gynd­te selv på sin egen Twit­ter- pro­fi l. Med bil­le­det af An­net­te og et får: ’ Vi er eni­ge om, at det er An­net­te til høj­re, ik­ke # dr­grand­prix # an­net­tes­hår’. But why? SKUL­LE VI IK­KE prø­ve med lidt en­vejskom­mu­ni­ka­tion. Så af­sen­de­ren, der har bå­de voks­ne, ud­dan­ne­de jour­na­li­ster, re­dak­tø­rer, pro­du­ce­re og gra­fi ke­re på løn­nings­li­sten tror så til­pas me­get på eget bud­skab, at de ik­ke i en evin­de­lig­hed be­hø­ver blan­de se­er­ne, lyt­ter­ne og læ­ser­ne ind i det. Må­ske det i vir­ke­lig­he­den er vej­en frem – at slet­te al­le kom­men­tar­fel­ter i he­le ver­den, sms- ad­gang til ra­dio­en og lyt­te­ro­pkald til sam­me sted, så man ik­ke kø­rer galt midt i P3, for­di man midt imel­lem tred­je og fj er­de gear fum­ler med at skrue ned. Sim­pelt­hen gø­re bru­ger­ind­dra­gel­se til en de­ci­de­ret for­bry­del­se.

Hvor­for ik­ke i ste­det glæ­des over, at vin­der­me­lo­di­en åben­bart er så rin­ge, at man kan for­mu­le­re let­tel­sens suk på no­deark i bå­de DR- le­del­sen og hos Won­der­ful Co­pen­ha­gen, og det hel­ler ik­ke i den­ne om­gang smit­ter af på li­cens og skat­te­bil­let. SOM OM PROGRAMAFSENDERE i ét væk skal på­kal­de sig so­ci­al me­di­el­arm og vre­de i en cli­ck­bai­ten­de co­ck­tail af op­ti­me­ring. Lad Me­lo­di Grand Prix stå ale­ne, drop so­ci­al me­dia- ma­na­ge­ment for en stund og læn jer til­ba­ge i pu­blic ser­vi­ce- so­fa­en.

Kurt Las­sen, Har mil­jølob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner haft for me­get magt de sid­ste år­ti­er?

Lidt li­ge­som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ten­nis­re­sul­ta­ter ta­ler for sig ude i det so­ci­a­le me­di­e­hav. Nå nej, for hver plads hun ry­ger ned ad ver­dens­rang­li­sten, smi­der hun åben­bart et styk­ke tøj i et mo­de­ma­ga­sin. Hun er nu nå­et ned til trin­net for bodypaint. Og det kun­ne nok af­sted­kom­me et Twit­ter- hjer­te el­ler to hen over Va­len­ti­ne- we­e­ken­den. Plus op­føl­gen­de bul­le­ti­ner om, at hun be­svi­me­de, da pens­len ar­bej­de­de om­kring nav­len. Alt­så, den man pil­ler sig i. TIL­LAD MIG AT ci­te­re we­e­ken­dens mest respekt­ful­de og ram­men­de twe­et, som stod mål med sit af­dæm­pe­de ær­in­de. I for­bin­del­se med min­de­høj­ti­de­lig­he­den ét år eft er ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havn. Sat i omløb af tid­li­ge­re DR- vært Ab­del Aziz Ma­h­moud: ’ UZANS FAR ER et stort men­ne­ske! Den mest be­rør­te af an­gre­bet er den mindst vre­de og ra­bi­a­te i de­bat­ten. Plea­se tænk over det.’ LAD DET VÆ­RE op­for­drin­gen til at skrue lidt ned. For al­ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.