Det hår­de liv som TIPS TIL EN AK­TIV VIN­TER­FE­RIE

BT - - NYHEDER -

det ’ fe­de­ste’ ved for­tet – bå­de den di­gi­ta­le ud­ga­ve, og den æg­te va­re op­pe på lof­tet, så vi - for BTs ud­send­te er da na­tur­lig­vis og­så truk­ket i den dybblå uld­jak­ke - ind­le­der vo­res vær­nepligt her. Art­hur drøm­mer nem­lig om at bli­ve ka­non­kon­ge.

» Jeg skal ba­re ha­ve en cy­kel­hjelm på, så kan det væ­re, jeg kan læ­re at fly­ve, « si­ger Art­hur, mens han står og kig­ger op i lø­bet på den 100 tons tun­ge ka­non, der kan sky­de ka­non­kug­ler på 38 kg op til ot­te km væk.

I den di­gi­ta­le ud­ga­ve bom­ber vi Bags­værd sø. Dov­ne og fe­de Her­ef­ter er det gym­na­stiksa­len. For sol­da­ter skul­le hol­des i form, så de ik­ke blev dov­ne og fe­de.

Her skal der krav­les i rin­ge og la­ves stræk og bøj- øvel­ser. Præ­cis som for 100 år si­den.

Sve­den pib­ler hur­tigt på pan­den. Og knæg­te­ne fra Gentofte er ik­ke i tvivl om, at det var hårdt at væ­re sol­dat i slut­nin­gen af 1900- tal­let.

Op­rin­de­ligt blev for­tet til i 1892. De slesvig­ske kri­ge og især ne­der­la­get i 1864 lå som en tung dy­ne over Dan­mark.

Og da po­li­ti­ker­ne ik­ke kun­ne enes, gik en grup­pe bor­ge­re i gang med at sam­le ind til et fort, der kun­ne hu­se og ud­dan­ne nye re­k­rut­ter.

Men for­tet har al­drig væ­ret del af kamp. Un­der Før­ste Ver­denskrig ven­te­de og ven­te­de 400 sol­da­ter på en krig, som - hel­dig­vis - al­drig kom her­op.

Nu be­tje­ner for­tet bl. a. værk­steds­for­løb for fol­ke­sko­len, som op­ly­ser om li­vet for de me­ni­ge sol­da­ters liv un­der 1. ver­denskrig.

Art­hur på seks år er ik­ke i tvivl om ople­vel­sen. » Det var sjovt, « si­ger han.

Men må­ske var den skæg­ge­ste del af ople­vel­sen at bli­ve hund­set rundt af BTs jour­na­list med det rø­de skæg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.