To fængs­let for Kiwi- rø­ve­ri

BT - - NYHEDER -

PEN­GE­SKAB To mænd på 24 og 21 år er ble­vet va­re­tægts­fængs­let, sig­tet for sær­ligt groft rø­ve­ri. I går blev de frem­stil­let i et luk­ket grund­lovs­for­hør, hvor de fo­re­lø­big er va­re­tægts­fængs­let i 24 da­ge.

Po­li­ti­et me­ner, at de to bag­bandt per­so­na­let og stak af med 99.219 kro­ner fra en Kiwi­bu­tik på Øster­bro lør­dag af­ten. Beg­ge mænd næg­ter sig skyl­di­ge.

Det var en Kiwi­bu­tik på Ny­gårds­vej på Øster­bro i Kø­ben­havn, som var ud­sat for rø­ve­ri lør­dag af­ten. En af de an­hold­te ger­nings­mænd for­svandt fra ste­det i en lil­le, hvid bil med ud­byt­tet fra rø­ve­ri­et prop­pet ned i en mørk skul­derta­ske.

Men el­lers er po­li­ti­et me­get spar­som­me med op­lys­nin­ger om de an­hold­te mænd.

» Vi har ik­ke me­re at si­ge på nu­væ­ren­de tids­punkt af hen­syn til sa­gens vi­de­re ef­ter­forsk­ning, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti Yous­sef Lhar­raki. Bag­bandt per­so­na­le Rø­ve­ri­et er sær­ligt groft, for­di per­so­na­let blev bag­bun­det med gaf­fa­ta­pe, da rø­ver­ne tvang sig ad­gang til bu­tik­kens bag­lo­ka­le.

» Li­ge om­kring bu­tik­kens luk­ke­tid klok­ken 22 bli­ver der ban­ket på en bag­dør til et la­ger­lo­ka­le. En af de tre an­sat­te åb­ner dø­ren og bli­ver der­ef­ter gen­net ind i lo­ka­let af en mand, der tru­er den an­sat­te med en pi­stol, « si­ger Ken­neth Jensen fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Han bin­der de tre me­d­ar­bej­de­re med gaf­fa­ta­pe og strips, hvor­ef­ter han ta­ger kon­tan­ter fra et pen­ge­skab, « for­tæl­ler han.

Det lyk­ke­des de an­sat­te at vri­ste sig fri ved egen kraft, hvor­ef­ter de alar­me­re­de po­li­ti­et om rø­ve­ri­et. In­gen af de tre har lidt fy­sisk over­last. Po­li­ti­et modt­og an­mel­del­sen klok­ken 22.34.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.