38- årig får 12 års fængsel for drab i wel­l­ness- sa­lon

BT - - NYHE­DER -

DRAB En dom­mer ved Ret­ten i Vi­borg fandt in­gen for­mil­den­de om­stæn­dig­he­der, da han i går idøm­te den 38- åri­ge Claus Mad­sen fra Hvam 12 års fængsel for et brutalt knivdrab på en thailand­sk kvin­de 18. maj sid­ste år. Det skri­ver Vi­borg Stifts Fol­ke­blad.

Dra­bet fandt sted i den wel­l­ness- sa­lon, hvor den 43- åri­ge Ubon Mi­k­kel­sen ar­bej­de­de på Kir­ke­by­vej i den lil­le jy­ske by. Til­sy­ne­la­den­de var der in­gen nær­me­re re­la­tion mel­lem drabs­mand og of­fer.

Po­li­ti­et blev først på af­te­nen 18. maj 2015 kaldt ud til sa­lo­nen ef­ter en an­mel­del­se om hus­spek­tak­ler. Da be­tjen­te­ne nå­e­de frem, fandt de li­get af kvin­den. Til ste­de i sa­lo­nen var og­så Claus Mi­k­kel­sen, der li­ge som sit of­fer var smurt ind i blod.

Der­for tro­e­de po­li­ti­et i før­ste om­gang, at han var hårdt sår­et. Men snart stod det klart for be­tjen­te­ne, at de ef­ter alt at døm­me stod med drabs­man­den. ’ Hav­de nok be­gå­et dra­bet’ Da­gen ef­ter blev han un­der et grund­lovs­for­hør va­re­tægts­fængs­let, sig­tet for dra­bet. I ret­ten for­kla­re­de Claus Mad­sens ad­vo­kat den­gang, at hans kli­ent ik­ke kun­ne hu­ske, hvad der var sket, men at det nok var ham, der hav­de myr­det den thailand­ske kvin­de.

Oprin­de­lig var der sat to da­ge af til drabs­sa­gen, men da den til­tal­te ved rets­mø­de­ts be­gyn­del­se igår til­stod sin uger­ning, kun­ne sa­gen af­gø­res på en en­kelt dag og uden med­vir­ken af de syv ind­kald­te vid­ner.

Claus Mad­sen in­drøm­me­de iføl­ge Vi­borg Stifts Fol­ke­blad, un­der rets­mø­det i går, at han stak Ubon Mi­k­kel­sen mindst 10 gan­ge med en kniv, da hun hav­de front mod ham, og at han stak hen­de mindst li­ge så man­ge gan­ge bag­fra, da hun hårdt sår­et sank i knæ.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.