Bil­le Augusts op- og ned­t­u­re

BT - - KULTUR -

RUT­SJE­BA­NE Det var en stærkt be­væ­get Bil­le Au­gust, der for et år si­den modt­og en Bo­dil- sta­tu­et­te for årets bed­ste film, det in­ten­se dra­ma ’ Stil­le Hjer­te’ med Ghi­ta Nør­by og Mor­ten Grunwald. ’ Film- co­me­ba­ck’, ’ sejr’, ’ tri­umf’ hed det i me­di­er­nes over­skrif­ter om in­struk­tø­ren og pri­sen, hans før­ste Bo­dil si­den 1988, hvor det var ’ Pelle Ero­bre­ren’, der sik­re­de ham den for­nem­me dan­ske film­pris.

I de knap tre år­ti­er, der lig­ger imel­lem Bil­le Augusts to Bo­dil- sta­tu­et­ter, har fo­kus pri­mært væ­ret på den in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re. Og den vej har væ­ret fyldt med op- og ned­t­u­re. ’ Ån­der­nes hus’, 1993 Det vak­te op­sigt, da Bil­le Au­gust skul­le for­lø­se fil­ma­ti­se­rin­gen af Isa­bel Al­len­des suc­ces­ful­de roman af sam­me navn. Men selv­om dan­sker­ne slug­te dra­ma­et, ude­blev den sto­re in­ter­na­tio­na­le suc­ces. Med­vir­ken­de: Je­re­my Irons, Me­ryl Stre­ep, Glenn Clo­se. ’ Frø­ken Smil­las for­nem­mel­se for sne’, 1997 At Pe­ter Hø­egs in­ter­na­tio­na­le be­st­sel­ler lan­de­de i Bil­le Augusts tur­ban, var det nok de fær­re­ste, der hav­de set kom­me. An­mel­del­ser­ne var lunk­ne, men pu­bli­kum el­ske­de den. Med­vir­ken­de: Julia Or­mond, Ga­bri­el Byr­ne ’ Les Mi­seráb­les’, 1998 Der drys­se­de en del pæ­ne an­mel­del­ser ned over Bil­le Au­gust og hans tro og ro­li­ge for­tolk­ning af ro­manklas­si­ke­ren, men langt fra nok til at over­be­vi­se det sto­re pu­bli­kum om, at den var værd at ser. Med­vir­ken­de: Li­am Ne­e­son, Geof­frey Rush, Clai­re Da­nes. ’ Re­turn to Sen­der’, 2005 Den psy­ko­lo­gi­ske thril­ler med ma­nuskript af to Bond- for­fat­te­re blev re­tur­ne­ret stort set uåb­net af an­mel­de­re og pu­bli­kum, som den be­røm­te an­mel­der Robert Ebert kald­te for ’ dre­ad­ful’, ’ fryg­te­lig’. Med­vir­ken­de: Con­nie Ni­el­sen, Ai­dan Qu­inn ’ Far­vel Ba­fa­na’, 2007 Hi­sto­ri­en om Nel­son Man­dela for­talt gen­nem hans fan­ge­vog­ter hav­de po­ten­ti­a­le til at bli­ve en af de helt sto­re Bil­le Au­gust film. Men den nå­e­de al­drig derop, hvor den blev rig­tig gri­ben­de og ved­kom­men­de, men­te an­mel­der­ne. Med­vir­ken­de: Jo­seph Fien­nes, Den­nis Hays­bert ’ Nat­tog til Lis­sa­bon’, 2013 Sid­ste film på Bil­le Augusts in­ter­na­tio­na­le stam­me er en thril­ler, som blev sab­let ned af de in­ter­na­tio­na­le an­mel­de­re. Fil­men fik al­drig pre­mi­e­re i Dan­mark. Med­vir­ken­de: Je­re­my Irons, Le­na Olin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.