Kul­tur Sex, drugs and r

BT - - KULTUR -

NY SE­RIE hu­ske fra 1975 og frem til star­ten af 80’ er­ne. Og Rol­ling Sto­nes for­san­ger, Mick Jag­ger, har me­re end få hul­ler i hukom­mel­sen - især når snak­ken fal­der på det be­røm­te dob­bel­tal­bum ’ Exi­le On Main Stre­et’, der blev til en so­lid tå­ge af narko og al­ko­hol. Men hel­dig­vis fik sidst­nævn­te Jag­ger hjælp fra æd­ru­e­lig­he­den selv, da han for snart 15 år si­den hen­vend­te sig til den le­gen­da­ri­ske fil­min­struk­tør Martin Scor­sese. For me­get til én film I mod­sæt­ning til man­ge af de om­tå­ge­de ro­ck­stjer­ner hu­sker Martin Scor­sese nem­lig ty­de­ligt, hvad der ske­te den­gang, da kom­men­de ro­ck­myter som Ali­ce Coo­per, Elt­on Jo­hn, Lou Re­ed, Te­le­vi­sion, New York Dolls og David Bowie trå­d­te de­res højhæ­le­de bar­nesko i stor­by­ens be- skid­te gy­der. Han var selv med til at ska­be 70’ er- myten med klas­si­ske film som ’ Taxi Dri­ver’ og ’ Me­an Stre­ets’ - beg­ge med Robert De Niro. Og ef­ter et langt liv i New York Ci­ty, sæt­ter Martin Scor­sese sta­dig spe­ci­elt pris på 1970’ er­ne.

» By­en var på én gang grim og ufat­te­lig smuk. Og ud af be­skid­te ga­der kom den mest ut­ro­li­ge mu­sik og kunst. Og det er den­ne unik­ke kom­bi­na­tion, vi har for­søgt at gen­ska­be i ’ Vi­nyl’, « si­ger Martin Scor­sese, der sam­men med Mick Jag­ger har ar­bej­det læn­ge på det bro­ge­de tids­bil­le­de, der nu bli­ver be­skre­vet i ’ Vi­nyl’s ti af­snit. Dan­ske Bir­git­te mø­der Jag­ger Først over­ve­je­de Mick Jag­ger - der før har bå­de in­stru­e­ret, pro­du­ce­ret og så­gar spil­let med i film - at ko­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.