Ro­ck’n’roll

BT - - KULTUR -

he­le år­ti­et ned til én spil­le­fi lm. Men sam­men med sin gam­le ven Martin Scor­sese fandt Sto­nes- for­san­ge­ren snart ud af, at det kræ­ve­de en tv- se­rie for at få det he­le med.

» Det var en fan­ta­stisk tid at væ­re i li­ve. Og kul­tu­ren, var så mang­fol­dig og va­ri­e­ret, at man ik­ke kun­ne kom­pri­me­re det i én fi lm. Og des­u­den var det vig­tigt, at vi gjor­de det via HBO. Det var nem­lig og­så en usæd­van­lig se­xet og be­skidt tid. Og hvis vi skul­le in­d­ord­ne os un­der den sæd­van­li­ge ame­ri­kan­ske tv- cen­sur, så vil­le re­sul­ta­tet bli­ve tem­me­lig blegt og uin­ter­es­sant, « si­ger Mick Jag­ger, der an­gi­ve­ligt og­så var med til at ud­væl­ge se­ri­ens dan­ske indslag - ’ Bor­gen’- sku­e­spil­le­ren Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen - der spil­ler den le­gen­da­ri­ske kunst­ma­ler An­dy War­hols dan­ske stjer­ne In­grid - en fi lmisk pen­dant til vir­ke­lig­he­dens ty­ske Ni­co. Jag­ger er ’ Bor­gen’- fan I ’ Vi­nyl’ spil­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen kun en min­dre rol­le. Men det var al­li­ge­vel en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge. Så­le­des hav­de Scor­sese og Jag­ger i før­ste om­gang haft svært ved at fi nde en sku­e­spil­ler, der pas­se­de til rol­len som An­dy War­hols lidt køli­ge og ele­gan­te mu­se. Og da val­get faldt på hen­de, blev dan­ske Bir­git­te selv­føl­ge­lig pa­ve­stolt.

Hun læ­ste blandt an­det sam­men med Mick Jag­ger i for­bin­del­se med se­ri­ens sjet­te af­snit. Og det vi­ste sig, at den le­gen­da­ri­ske Rol­ling Sto­nes­for­san­ger var stor fan af se­ri­en ’ Bor­gen’, hvor Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen spil­le­de en af ho­ved­rol­ler­ne.

Men nu hand­ler ’ Vi­nyl’ selv­føl­ge- lig ik­ke om Bir­git­te Hjort Sø­ren­sens ’ In­grid’- fi gur, der først gør sin en­tré næ­sten halvan­den ti­me ind i før­ste dob­belt­af­snit.

I cen­trum mø­der vi der­i­mod pla­de­sel­skabs­bos­sen Ri­chie Fi­ne­stra, der spil­les af Bob­by Can­na­va­le, som man­ge må­ske ken­der fra en an­den HBO- se­rie - ’ Bo­ardwalk Em­pi­re’ - el­ler fi lm som Woo­dy Al­lens ’ Blue Jas­mi­ne’ og spionko­me­di­en ’ Spy’.

Ri­chie Fi­ne­stra er godt på vej til at op­gi­ve sin kar­ri­e­re som ta­lentspej­der og pro­du­cer og sæl­ge he­le svi­ne­ri­et til nog­le pen­ge­stær­ke ty­ske­re.

Men så fal­der han over en kon­cert med det vil­de nye band New York Dolls. Og der­fra op­da­ger han en helt ny mu­si­kalsk guld­gru­be li­ge un­der si­ne eg­ne stor­by- fød­der. Fe­sten er li­ge star­tet og ned­t­u­ren lig­ger li­ge om hjør­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.