For få stren­ge at spil­le på

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE på. Em­my- vin­de­ren fra ’ Bo­ardwalk Em­pi­re’ har et godt an­sigt og mas­ser af ta­lent. Men un­der Scor­seses in­struk­tion la­der Can­na­va­le kun til at ha­ve to ha­stig­he­der: ’ fuld skrue’ el­ler ’ helt død’.

Og eft er næ­sten to ti­mers pi­lo­t­af­snit i fuld skrue med blod­skud­te øj­ne, ko­kain over he­le an­sig­tet og for­ban­del­ser­ne fl øjten­de ud af mun­den, ba­lan­ce­rer Can­na­va­le til ti­der på selv­pa­ro­di. Og så gør det hel­ler ik­ke sa­ger­ne bed­re, at han er om­gi­vet af et re­tro- New York, der med si­ne soven­de bum­ser på ga­den og blin­ken­de neon­re­k­la­mer lig­ner en over­gea­ret kulis­se fra mu­si­ca­len ’ West Si­de Story’. Vo­res dan­ske mu­se Og mens tek­nik­ken er i or­den - Martin Scor­sese er én af fi lm­bran­chens bed­ste in­struk­tø­rer - så sav­ner man som se­er og­så lidt dyb­de i si­de­ka­rak­te­rer som James Jag­ger ( Mick Jag­gers søn), der spil­ler den narko­pum­pe­de for­san­ger Kip Ste­vens fra sel­ska­bets nye band- håb Nasty Bits, Ju­no Temp­le, der spil­ler sel­ska­bets narko- stik- i- rend- pi­ge Ja­mie Vi­ne, og en­de­lig ko­nen De­von ( Oli­via Wil­de), som Bob­by på bed­ste Wolf of Wall Stre­et- manér har par­ke­ret ude i for­stæ­der­ne.

An­der­le­des god var al­le­re­de i før­ste af­snit Ray Ro­ma­no, som man­ge ken­der fra ko­me­die- se­ri­en ’ Al­le el­sker Ray’, som ky­nisk men og­så sært sym­pa­tisk PR- ma­na­ger Zak og så dan­ske Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen, der eft er godt 70 mi­nut­ter gjor­de sin ele­gan­te en­tré, som sel­ve­ste An­dy War­hols dan­ske mu­se, In­grid. Der er med an­dre ord plads til for­bed­ring.

Næ­ste af­snit af ’ Vi­nyl’ duk­ker op på HBO Nor­dic næ­ste man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.