Der­for smi­der W

BT - - SPORTEN -

Det kø­rer langt­fra op­ti­malt på ten­nis­ba­nen for dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i øje­blik­ket. Ef­ter en ræk­ke min­dre go­de re­sul­ta­ter er den tid­li­ge­re ver­den­set­ter rø­get ned som num­mer 19 på WTA- rang­li­sten i da­mesing­le. Hen­des la­ve­ste pla­ce­ring i ot­te år. Al­li­ge­vel for­mår den 25- åri­ge dan­sker, der på grund af en knæska­de har meldt af­bud til den­ne uges tur­ne­ring i Du­bai, at gø­re op­mærk­som på sig selv.

Søn­dag ef­ter­mid­dag blev hun i det ame­ri­kan­ske uge­ma­ga­sin Sports Il­lu­stra­teds år­li­ge biki­ni­ud­ga­ve præ­sen­te­ret som bo­dy­pain­ted ba­be i knal­drødt lin­ge­ri, der ik­ke over­la­der sær­lig me­get til fan­ta­si­en.

» Stor ros til Ca­ro­li­ne. Selv når hun går fra det ene ne­der­lag til det an­det på ten­nis­ba­nen, for­mår hun at hol­de sit navn varmt blandt fans og sponso­rer. Så den op­mærk­som­hed hun tid­li­ge­re jag­te­de på ten­nis­ba­nen, får hun nu for si­ne ak­ti­vi­te­ter uden­for, « si­ger Ken­neth Cort­sen, der er sports ma­ne­ge­ment re­sear­cher på Uni­ver­si­ty Col­le­ge of Nort­hern Den­mark ( UCN) i Aal­borg. Stor ære Tho­mas Ba­du­ra, der er di­rek­tør i sponsor­stra­ge­gi­fir­ma­et Sponsor­pe­op­le, er enig.

» Ca­ro­li­ne er ut­ro­lig god til at bran­de sig selv. Og me­get bed­re til det end de fle­ste an­dre dan­ske idræts­folk. Hun har med sin udan­ske og alt an­det end be­sked­ne til­gang til tin­ge­ne skabt sig en unik kom­merci­el pro­fil, « si­ger Tho­mas Ba­du­ra, der ik­ke kan fo­re­stil­le sig, at de bo­dy­pain­te­de bil­le­der vil af­skræk­ke sponso­rer fra at ind­gå af­ta­ler med hen­de.

» Tværtimod. De el­sker når de at­le­ter, der mar­keds­fø­rer de­res pro­duk­ter, gør sig be­mær­ket, « si­ger han.

At det for­hol­der sig så­le­des skyl­des iføl­ge Si­mon Ba­sti­an­sen, der er Cli­ent Ser­vi­ce Di­rector i sponsor­rå­d­giv­nings­fir­ma­et Poster­scope LI­VE, at der er stor pre­sti­ge i at ha­ve del­ta­get som mo­del i Sports Il­lu­stra­teds år­li­ge biki­ni­ud­ga­ve:

» De fle­ste idræts­folk vil gi­ve de­res høj­re arm for at del­ta­ge. Når man er med her, er det ik­ke kun en an­er­ken­del­se for, at man som sport­s­u­dø­ver har de­mon­stre­ret ver­dens­klas­se. Det er og­så et tegn på, at nog­le sy­nes, man er smuk og vel­træ­net. «

Si­mon Ba­sti­an­sen er ik­ke ori­en­te­ret om, hvor me­get Sports Il­lu­stra­ted be­ta­ler si­ne mo­del­ler for at del­ta­ge.

» Men det er ik­ke no­gen for­mue

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.