Woz­ni­a­cki tø­jet

BT - - SPORTEN -

og i man­ge til­fæl­de slet in­tet. Æren er langt stør­re end det øko­no­mi­ske ud­byt­te, « si­ger han. Sag­de nej til Play­boy Den te­se be­kræf­ter Ken­neth Cord­s­en, der i fi­re år har bo­et i USA.

» Sports Il­lu­stra­ted er top­pen af pop­pen i ame­ri­kan­ske sport­skred­se, « si­ger han.

Det er ik­ke man­ge år si­den, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fik til­bud om at del­ta­ge li­ge så let­på­klædt i det ero­ti­ske ma­ga­sin Play­boy. Den­gang var sva­ret nej.

» Jeg vil hu­skes for mi­ne præ­sta­tio­ner på ten­nis­ba­nen og ik­ke for, hvor­dan jeg ser ud i me­get lidt tøj, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Selv om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i Sports Il­lu­stra­ted er næ­sten li­ge så nø­gen, som Play­boy øn­ske­de at præ­sen­te­re hen­de, sy­nes Ken­neth Cort­sen ik­ke, at hun er gå­et på kom­pro­mis:

» Slet ik­ke. Ved at del­ta­ge hol­der Ca­ro­li­ne fast i den stra­te­gi, som hen­des tid­li­ge­re rå­d­gi­ver ( Jo­hn To­bi­as, red.) for ef­ter­hån­den man­ge år si­den lag­de: ’ Hvis du er smi­len­de og til­gæn­ge­lig over for ten, der til som­mer skal bæ­re den dan­ske fa­ne un­der ind­mar­chen ved OL, har valgt at vi­se sig halv­nø­gen frem.

» Det er ik­ke no­get, vi vil blan­de os i over­ho­ve­det. Li­ge­som al­le an­dre har Ca­ro­li­ne sin per­son­li­ge fri­hed, « si­ger di­rek­tør Mor­ten Møl­holm.

Til gen­gæld er Team Dan­marks di­rek­tør Lo­ne Han­sen min­dre med­del­som:

» Hvad an­går bil­le­der­ne, har jeg in­gen kom­men­ta­rer, og hvad an­går hen­des re­sul­ta­ter i øje­blik­ket, er der plads til for­bed­rin­ger. «

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at frem­skaf­fe bil­le­der­ne af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki iført bodypaint til brug i avi­sen. Bil­le­der­ne kan dog ses på bt. dk/ sport. Her kan du og­så se en vi­deo af Woz­ni­a­cki, der bli­ver bo­dy­pain­tet før fo­to­gra­fe­ring. Bil­le­der­ne her på op­sla­get er fra den fo­to­se­rie, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki la­ve­de, da hun age­re­de fo­to­mo­del for un­der­tøjs­fir­ma­et JBS i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.