Sau­er­land og Pal­le i ver­bal bok­se­kamp

BT - - SPORTEN -

OP­GØR

Til­bu­det var et svar fra Mo­gens Pal­les si­de på, at Pa­tri­ck Ni­el­sens pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, tid­li­ge­re har be­skyldt Mo­gens Pal­le og Lo­len­gas Mo­ck for, at de­res ud­for­dring af Pa­tri­ck Ni­el­sen ude­luk­ken­de var et PR- stunt for at kom­me i me­di­er­ne.

I går kom så end­nu et svar fra Pa­tri­ck Ni­el­sens pro­mo­tor på Mo­gens Pal­les nye og kon­kre­te til­bud. Det ske­te i et åbent brev, hvor ty­ske­ren af­slog at la­de kam­pen bli­ve en re­a­li­tet.

» Kæ­re Mo­gens, dej­ligt at hø­re fra dig. Som jeg har sagt før, så gi­ver den­ne kamp kun me­ning for Lo­len­ga og dig selv. Lo­len­ga har ik­ke slå­et no­gen næv­ne­vær­di­ge bok­se­re i åre­vis og tab­te næ­sten sin se­ne­ste kamp, « skri­ver Nis­se Sau­er­land blandt an­det og fort­sæt­ter:

» For at si­ge det, som det er, så har Lo­len­ga be­hov for at slå et or­dent­ligt navn el­ler i det mind­ste en højt ran­ge­ret bok­ser, og så kan vi må­ske fort­sæt­te sam­ta­len. «

Nis­se Sau­er­land fo­re­slår i ste­det, at Lo­len­ga Mo­ck mø­der den sven­ske bok­ser Oscar Ahlin, som reg­nes for et stort ta­lent i sit hjem­land, men hvis kar­ri­e­re blev skæn­det af et skidt ne­der­lag i for­ri­ge kamp mod For at si­ge det, som det er, så har Lo­len­ga be­hov for at slå et or­dent­ligt navn el­ler i det mind­ste en højt ran­ge­ret bok­ser, og så kan vi må­ske fort­sæt­te sam­ta­len en or­di­nær fransk­mand. Vin­der Lo­len­ga Mo­ck over Oscar Ahlin, vil Nis­se Sau­er­land må­ske over­ve­je at for­hand­le med Mo­gens Pal­le om en kamp mod Pa­tri­ck Ni­el­sen – men alt­så ik­ke før. Kol­de fød­der BT var i går i kon­takt med Mo­gens Pal­le for at få den le­gen­da­ri­ske bok­se­pro­mo­tors svar på Sau­er­lands brev.

Mo­gens Pal­le for­tæl­ler, at han un­drer sig over ty­ske­rens frem­gangs­må­de, og han be­skyl­der Nis­se Sau­er­land for at væ­re ban­ge for at sen­de 24- åri­ge Pa­tri­ck Ni­el­sen i rin­gen mod Lo­len­ga Mo­ck.

» Jeg har gi­vet Sau­er­land et kon­kret til­bud for at de­men­te­re de­res us­an­de på­stan­de om, at det var et PR- stunt. Det har jeg skre­vet til dem, og de fi k der­for et kon­kret og kon­tant til­bud på kam­pen samt en da­to for, hvor­når Det er sim­pelt­hen, for­di de har kol­de fød­der og ved, at Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke har en jor­disk chan­ce for at vin­de over Lo­len­ga Mo­ck den kan bok­ses. Jeg har skre­vet un­der på en le­gal og bin­den­de aft ale, « si­ger Mo­gens Pal­le og fort­sæt­ter:

» Det er sim­pelt­hen, for­di de har kol­de fød­der og ved, at Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke har en jor­disk chan­ce for at vin­de over Lo­len­ga Mo­ck. «

BT var i går og­så i kon­takt med Nis­se Sau­er­land, som fast­holdt sit af­slag om en ny dan­sker­kamp.

» Pa­tri­ck er på nip­pet til en VMkamp. Så hvor­for skul­le han mø­de Mo­ck, som næ­sten tab­te sin se­ne­ste kamp mod en ukendt mod­stan­der? Mo­ck er næ­sten 44 år, og han har ik­ke vun­det en me­nings­fuld kamp i fl ere år. Der er in­gen, der gi­der se Mo­ck mod Ni­el­sen, « skri­ver Nis­se Sau­er­land i en sms til BT og til­fø­jer:

» Han ( Mo­ck, red.) bør ta­ge imod en test. Så hvor­for ik­ke mod Ahlin, som jeg be­ta­ler af egen lom­me. Mo­ck har ik­ke en chan­ce mod Ahlin el­ler an­dre, som har ver­dens­klas­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.