Gyldne drøm­me

BT - - SPORTEN - MAT­CHVIN­DER

Sik­ke en må­de at fejre sin 24 års fød­sels­dag på. Med sin scor­ing til 2- 1 i slut­fa­sen af topkam­pen mel­lem Man­che­ster Ci­ty og Tot­ten­ham gjor­de Chri­sti­an Erik­sen li­ge en mær­ke­dag lidt me­re spe­ci­el og blev det helt sto­re sam­ta­le­em­ne i kor­ri­do­rer­ne på Eti­had Sta­di­um.

Med sej­ren ryk­ke­de Tot­ten­ham til­ba­ge på den an­den­plads, som Ar­se­nal tid­li­ge­re på søn­da­gen hav­de over­ta­get for en stund, og kom sam­ti­dig tæt­te­re på klub­bens før­ste mester­skab si­den 1961, da fø­rer­hol­det Lei­ce­ster med Kas­per Schmeichel led ne­der­lag på Emira­tes. Tot­ten­ham er nu kun to po­int ef­ter før­ste­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, og det er alt sam­men med en dansk lands­holds­spil­ler i en be­ty­de­lig rol­le.

BT har talt med tre per­so­ner helt tæt på Chri­sti­an Erik­sen om den suc­ces, den dan­ske lands­holds­stjer­ne i øje­blik­ket ny­der. kamp var me­re spe­ci­el end de an­dre. «

» Mauri­cio Po­chet­ti­no ( Tot­ten­hams ma­na­ger, red.) veks­ler me­get i sin star­top­stil­ling, og jeg tror ik­ke, at han sat­ser 100 pro­cent på de næ­ste kam­pe ( Fi­o­ren­ti­na i Eu­ro­pa Le­ague og Crystal Pa­la­ce i FA Cup, red.). Jeg tror, at der bli­ver skif­tet en del ud. Men jeg tror ik­ke, at Chri­sti­an vil be­de om en pau­se, for han kan godt li­de at spil­le me­get, og han bli­ver ik­ke dår­li­ge­re af det. Det er ik­ke så tit, at man kan se, at han bli­ver træt. Når vi når til af­slut­nin­gen af sæ­so­nen, ple­jer han at væ­re i op­ti­mal form, og det må man si­ge, at han er nu. «

» Jeg hå­ber da på, at Tot­ten­ham vil vin­de guld, og det kun­ne da væ­re fan­ta­stisk, men Ar­se­nal har og­så et godt hold. Jeg tror, at de­res ind­byr­des kamp på Tot­ten­hams hjem­me­ba­ne 5. marts bli­ver af­gø­ren­de. « Go­de spil­le­re skal le­ve­re. Og det gør Chri­sti­an

ven og tid­li­ge­re hold­kam­me­rat » Det er dej­ligt at se ham sco­re et vig­tigt mål. Jeg har al­drig væ­ret i tvivl om hans fod­bold­kva­li­te­ter, og det er fedt at se, at han gør det godt. Hans før­ste år i Tot­ten­ham var fan­ta­stisk, og nu er han igen vig­tig for hol­det, og det er dej­ligt at se en kol­le­ga og en ven gø­re det godt. Han er glad for at væ­re i Tot­ten­ham, og jeg tror godt, at hol­det kan gå hen og bli­ve me­ster. Man kan si­ge, at de sto­re hold har en lidt min­dre god sæ­son, og et hold som Lei­ce­ster lig­ger num­mer ét, så hvor­for skul­le Tot­ten­ham ik­ke vin­de guld? Det vil­le væ­re kæm­pe­stort. Hol­det bur­de helt sik­kert gå ef­ter det i mi­ne øj­ne. «

» Jeg sy­nes, at han i for­hold til Ajax- ti­den ( fra 2008 til 2013, red.) spar­ker fle­re fris­park ind, og man kan godt se, at han er ble­vet lidt me­re vok­sen. Han hol­der fast i bol­den på de rig­ti­ge tids­punk­ter, og så har han selv­føl­ge­lig al­tid haft en god næ­se for de rig­ti­ge stik­nin­ger og løb, og han har få­et me­get me­re er­fa­ring og har spil­let et hav af kam­pe, og som man kun­ne se i we­e­ken­den mod Man­che­ster Ci­ty, går han nu ind og ta­ger an­sva­ret på sig i de vig­ti­ge kam­pe. Det er dej­ligt at se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.