’ JEG ER EN FODB

BT - - SPORTEN - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

Ron­nie Schwartz

Jep­pe Højb­jerg

Vi­borg 4. april Di­ne møb­ler fra Bel­gi­en står op­ma­ga­si­ne­ret i din fars byg­ge­fi rma i Jan­derup. Hvad har væ­ret al­ler­vig­tigst at få med hjem?

» Min kæ­re­ste og min hund. Af ma­te­ri­el­le ting har det væ­ret tøj. Men si­den jeg fl yt­te­de til­ba­ge, har

TIRS­DAG 16. FE­BRU­AR 2016 jeg bo­et i to kuff er­ter. Alt an­det står op­ma­ga­si­ne­ret. Det er lidt en op­ga­ve ik­ke at bli­ve fru­stre­ret over, at al­le ens ting står in­despær­ret. « Hvad er det for en hund, I har?

» En Ber­ner Sen­nen. En stor hund. Han er lidt over tre år nu. Det er før­ste gang, jeg har en hund, så det be­ty­der da me­get, at uan­set hvor­dan det er gå­et på fod­bold­ba­nen, er der en, der er sinds­sygt glad for at se en. Jeg går tur med ham, og det er me­get godt til li­ge at få vendt

Det er ik­ke sik­kert, hvem der bli­ver mak­ke­ren, men Ron­nie Schwartz kom­mer til at plaff e på den jy­ske ’ west coast’. Eft er­å­ret i Brønd­by var ik­ke be­mær­kel­ses­vær­digt, men der var pletskud iblandt, hvor Schwartz vi­ste, hvor­for han er en af Su­per­liga­ens dyg­tig­ste af­slut­te­re. I Es­b­jerg vil me­get væ­re op til le­jes­ven­den, der vil bli­ve fodret af bå­de ba­ck­er, kan­ter og to pas­nings­stær­ke cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. U21- lands­holds­må­l­man­den er hen­tet til­ba­ge eft er et le­je­op­hold i Fre­de­ri­cia, og selv­om det nor­ma­le første­valg, Martin Du­brav­ka, ik­ke blev solgt i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, lug­ter det lidt af et må­l­mands­skift e i det ve­stjy­ske. Det bli­ver spæn­den­de at se, om Højb­jerg, der luk­ke­de 25 mål ind i 19 1. di­vi­sions­kam­pe, får chan­cen, for så kan det un­ge ta­lent bli­ve en af de vig­tig­ste brik­ker i kam­pen om over­le­vel­se. kam­pen mod Ho­bro 24. april er utvivl­s­omt en vig­tig du­el, men Es­b­jerg kan tid­li­ge­re på for­å­ret ta­ge pu­sten ud af den di­rek­te nedryk­nings­kamp. Hvis de to hold føl­ges no­gen­lun­de ad i be­gyn­del­sen af for­å­ret, kan Es­b­jerg for al­vor træk­ke fra Ho­bro med en sejr over Vi­borg 4. april. For­skel­len er fem po­int, og øger man til ot­te, er det næ­sten slut for nord­jy­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.