BOLDNØRD’

BT - - SPORTEN -

TTIIRRSSDDAAGG 1 16.6 F. E FBERBURAURA 2R0 126016 tan­ker­ne, få lidt frisk luft og no­get luft til hjer­nen. « Hvad er den stør­ste smer­te, du har op­le­vet?

» Jeg har væ­ret me­get fri fra ska­der. Den vær­ste ska­de har nok væ­ret en, jeg fi k, li­ge da jeg kom til Club Brug­ge. Den var vær­re, end vi først tro­e­de. Jeg skul­le nok ha­ve haft en ope­ra­tion, og så hæm­me­de den mig nok i de føl­gen­de ot­te må­ne­der. Det var sid­ste kamp in­den tur­ne­rings­start, hvor vi al­tid har

Alt an­det end fuldt sta­dion og mød­te en stor mod­stan­der. Vi mød­te Dort­mund og spil­le­de pis­se­godt og var for­an 2- 0, da en el­ler an­den fem mi­nut­ter før tid ba­re sa­ve­de mig fuld­stæn­dig over. Han ram­te helt for­kert ned over min an­kel med he­le sin vægt. Der røg for­skel­li­ge se­ner i an­k­len, og jeg kun­ne mær­ke med det sam­me, at der var no­get helt galt. Da jeg våg­ne­de næ­ste mor­gen, var jeg sik­ker på, at det ik­ke var no­get, der gik over på tre- fi re da­ge. «

BT tæl­ler ned til Superliga- start i de sid­ste 12 da­ge op til for­år­spre­mi­e­ren 26. fe­bru­ar. Her sæt­ter vi fo­kus på en ho­ved­per­son i hver klub med spørgs­mål, der hand­ler om ’ alt an­det end 4- 4- 2’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.