KIFs kva­ler er et pro­blem for dansk hånd­bold

BT - - SPOR­TEN -

KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN har tabt 10 ud af 11 kam­pe i grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague. I gen­nem­snit er kam­pe­ne tabt med 7,1 mål. Se­ne­st blev det søn­dag til end­nu en afk laps­ning, da un­gar­ske Pi­ck Sze­ged ud­ra­de­re­de dan­sker­ne med 34- 23.

Det eft er­la­der dansk hånd­bolds ab­so­lut­te fl agskib på en sid­ste­plads i pulj­en, hvor avan­ce­ment til ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne ser så godt som umu­ligt ud.

Det vil kræ­ve mindst fem po­int i de sid­ste tre kam­pe, og med den for­fat­ning, KIF- mand­ska­bet er i li­ge nu, er det svært at se den mis­sion ført ud i li­vet. Be­va­res, hjem­me­kam­pe­ne mod Mont­pel­li­er og Kri­sti­an­stad kan godt ka­ste sej­re af sig, hvis tin­ge­ne fl asker sig, men til gen­gæld lig­ner ude­kam­pen mod Rhe­in- Neck­ar Löwen, num­mer et i Bun­des­liga­en, en uover­sku­e­lig stor mund­fuld.

Jeg er med på, at KIF for­kla­rer sig med, at struk­tu­ren er æn­dret i Cham­pions Le­ague, så­le­des hol­det nu ude­luk­ken­de mø­der go­de hold på ot­ten­de­dels­fi na­le- ni­veau i grup­pe­spil­let. Den præ­mis kø­ber jeg da og­så del­vis, men det æn­drer ik­ke på, at KIF i de to se­ne­ste ud­ga­ver af tur­ne­rin­gen blandt an­det har slå­et Flens­burg- Han­dewitt, vun­det ude og hjem­me over bå­de Ki­el­ce og Wisla Plo­ck samt få­et uaf­gjort mod Bar­ce­lo­na. I DEN SAM­MEN­LIG­NING bleg­ner det­te års ene sejr over Vard­ar Skopje ge­val­digt. Og KIFs Cham­pions Le­ague- kampag­ne er helt ui­mod­si­ge­ligt en kæm­pe skuff el­se og et slag til selv­for­stå­el­sen.

Og så er den så­dan helt ge­ne­relt et pro­blem for dansk hånd­bold.

For der er brug for, at KIF Kol­ding Kø­ben­havn er det vel­kø­ren­de loko­mo­tiv, som hol­det har væ­ret i de se­ne­ste år – og som det skal væ­re, når man har lan­dets stør­ste bud­get.

Der er brug for sto­re præ­sta­tio­ner på den stør­ste sce­ne, som Cham­pions Le­ague er, fra et mand­skab, som de øv­ri­ge klub­ber med sto­re am­bi­tio­ner he­le ti­den kan må­le sig med. Og jag­te. Der er brug for en klub, som kan lok­ke spil­le­re fra det øver­ste lag til den dan­ske liga. Og selv­om an­dre klub­ber og­så er be­gyndt at by­de ind her – ek­sem­pel­vis Pa­scal Hens i HC Midtjyl­land og Bjar­te Myr­hol i Skjern – er KIF på grund af hi­sto­rik­ken sta­dig klub­ben med de stør­ste mu­lig­he­der for at træk­ke sto­re nav­ne til.

Sam­ti­dig er go­de in­ter­na­tio­na­le re­sul­ta­ter med til at boo­ste in­ter­es­sen for dansk hånd­bold, og det er vi­talt, hvis dansk her­re­hånd­bold skal be­va­re sin po­si­tion og ha­ve mu­lig­he­der for at ud­byg­ge den. Det er den in­ter­es­se, klub­ber­ne KIFs Cham­pions Le­ague- kampag­ne er helt ui­mod­si­ge­ligt en kæm­pe skuff el­se og et slag til selv­for­stå­el­sen skal le­ve af. Det er den in­ter­es­se, som får sponso­rer­ne til at læg­ge pen­ge på bor­det, så bud­get­ter­ne kan hæn­ge sam­men, og der kan skri­ves kon­trak­ter med dyg­ti­ge spil­le­re. Og det er den in­ter­es­se, som får til­sku­e­re i hal­ler­ne. I ET STØR­RE per­spek­tiv er det selv­sam­me in­ter­es­se, der selv­føl­ge­lig og­så er afh æn­gig af lands­hol­de­nes præ­sta­tio­ner, som kan væ­re med til at stop­pe det mas­si­ve fald i an­tal­let af dan­ske hånd­bold­spil­le­re. For det er den hy­pe, som får små dren­ge og pi­ger til at be­de for­æl­dre­ne om lov til at gå til hånd­bold. Og det er nød­ven­digt, hvis Dansk Hånd­bold For­bund på sigt skal kun­ne bli­ve ved med at pra­le af at ha­ve et ta­lent­grund­lag, der er blandt ver­dens al­ler­bed­ste.

Ski­bet er eft er alt at døm­me sej­let i Cham­pions Le­ague- re­gi for KIF i den­ne sæ­son. Jeg hø­rer da og­så kun fra klub­bens van­d­rør, at fo­kus li­ge nu mest af alt er på at få im­ple­men­te­ret æn­drin­ger­ne un­der den nye træ­ner, Car­los Or­te­ga – som jeg i øv­rigt fi nder me­get spæn­den­de – in­den slut­spil­let om DMgul­det fl øjtes i gang, så chan­cer­ne for et ti­tel­for­svar er så op­ti­ma­le som mu­ligt.

Det var da og­så gan­ske ty­de­ligt, da net­op Or­te­ga pri­o­ri­te­re­de at gi­ve godt med spil­le­tid til en ræk­ke un­ge spil­le­re i den sid­ste del af kam­pen mod Pi­ck Sze­ged i ste­det for at jag­te et co­me­ba­ck med de ru­ti­ne­re­de pro­fi ler på ba­nen.

Men KIF bør og­så han­ke op i sig selv og slut­te or­dent­ligt af i Cham­pions Le­ague. For klub­bens egen skyld og ik­ke mindst dansk hånd­bolds skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.