Brø­let Of­re går glip af mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING Det er den frist, som ved lov er græn­sen for, hvor­når en voldtægt skal an­mel­des, hvis man vil gø­re sig håb om er­stat­ning fra sta­ten.

Det an­slås, at om­kring 3.600 dan­ske­re hvert år bli­ver vold­ta­get el­ler for­søgt vold­ta­get. Et stort fl er­tal af de per­so­ner, som ho­ved­sa­ge­ligt be­står af kvin­der, an­mel­der al­drig voldtæg­ten el­ler voldtægts­for­sø­get. Og det be­ty­der, at of­re­ne går glip af mil­li­o­ner af kro­ner i er­stat­ning fra sta­ten .

I 2015 an­slog Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd, at ca. 3.600 per­so­ner hvert år ud­sæt­tes for voldtægt el­ler voldtægts­for­søg og af dem an­mel­der kun godt 400 over­gre­bet.

Det eft er­la­der så 3.200 per­so­ner, der ik­ke får den er­stat­ning, som de har ret til.

En be­reg­ning, som BT har fo­re­ta­get på bag­grund af tal fra sta­tens or­gan for er­stat­nin­ger til voldsof­re, vi­ser, at of­re­ne – ale­ne når det kom­mer til ’ tort’ – til sam­men går glip af mindst 100 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt . En drå­be i ha­vet Og det er iføl­ge ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Fru­ens­gaard, der til dag­ligt ar­bej­der med er­stat­nings­ret, et stort pro­blem. De mang­len­de er­stat­nin­ger for ’ tort’ lø­ber op i enor­me sum­mer, men al­li­ge­vel er det en drå­be i ha­vet i for­hold til, hvor man­ge pen­ge of­re for voldtægt el­ler voldtægts­for­søg kan få.

» Er­stat­nin­gen for ’ tort’ er for­svin­den­de lil­le i for­hold til de an­dre er­stat­nin­ger, som voldtægtsof­re kan få. Der er blandt an­det og­så ’ svie og smer­te’ og er­stat­ning for ’ tabt ar­bejds­fortje­ne­ste’ samt ’ va­ri­ge mén’. Og når man tæn­ker på, at der år­ligt er ca. 3.200 per­so­ner, som al­drig an­mel­der en voldtægt el­ler et voldtægts­for­søg, så vil de er­stat­nin­ger, som de går glip af kun­ne lø­be op i ad­skil­li­ge mil­li­ar­der kro­ner, « si­ger Ma­ri­an­ne Fru­ens­gaard, der bl. a. ar­bej­der med at få er­stat­nin­ger til voldtægtsof­re hos ad­vo­kat­fi rma­et Hjul­mandKap­tain..

Ma­ri­an­ne Fru­ens­gaard me­ner, at fri­sten på 72 ti­mer er for kort, for­di det hand­ler om at hjæl­pe per­so­ner, som står i en ek­stra­or­di­nær sår­bar si­tu­a­tion. 72 ti­mer er ik­ke ret me­get » Jeg sy­nes, det er pro­ble­ma­tisk, at er­stat­nings­sy­ste­met er kon­stru­e­ret med po­li­tiets eft er­forsk­ning for øje. Jeg me­ner na­tur­lig­vis, at man skal an­mel­de en voldtægt hur­tigst mu­ligt. Men for en per­son, som li­ge er ble­vet vold­ta­get, er 72 ti­mer alt­så ik­ke ret me­get. I al­le an­dre sa­ger om per­sonska­de bru­ger man en al­min­de­lig be­vis­vur­de­ring af, om der er sket no­get, der be­ret­ti­ger til er­stat­ning, og så­dan bur­de det og­så væ­re, når det gæl­der er­stat­ning til voldtægtsof­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.