DEHANDEL For­sker: Sa­gen er kørt af spo­ret UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 17. FE­BRU­AR 2016

Der har væ­ret et po­li­tisk storm­løb mod mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) i den se­ne­ste tid, og nu ærg­rer en af de op­rin­de­li­ge kri­ti­ke­re sig over, at sa­gen er ble­vet blæst op.

Det dre­jer sig om Jør­gen E. Ole­sen, pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og sek­tions­le­der for Kli­ma og Vand ved In­sti­tut for Agroøko­lo­gi.

» Der er ta­le om små­ting og en storm i et glas vand i en de­bat, der er lø­bet helt af spo­ret, « si­ger han til Land­brugs­a­vi­sen.

Jør­gen E. Ole­sen kri­ti­se­re­de me­to­den bag re­ge­rin­gens ud­reg­nin­ger i land­brugs­pak­ken fra kort før jul.

Han står ved kri­tik­ken af mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ste­rens reg­ne­me­to­der, men si­ger nu, at kri­tik­ken ge­ne­relt er lø­bet helt af spo­ret, for­di den øge­de kvæl­sto­f­ud­led­ning og dens kon­se­kvens for vand­mil­jø­et over­vur­de­res.

» Den eff ekt, som land­brugs­pak­ken har på kvæl­sto­f­ud­led­nin­gen over de næ­ste to- tre år, er så lil­le, at in­gen vil kun­ne må­le ude i vand­mil­jø­et på no­get tids­punkt, « si­ger han. For­mand for Bæ­re­dyg­tigt Land­brug Flem­m­ing Fug­le­de af­vi­ser, at han har ind­gå­et en stu­de­han­del med mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V). Han af­ven­ter re­sul­ta­tet af den ud­red­ning, der er un­der­vejs. folk ar­bej­der i we­e­ken­den på det til­send­te, og vi skal ven­de til­ba­ge hur­tigst mu­ligt, det er der­for ure­a­li­stisk at tro, at vi kan afl yse no­gen rets­sa­ger på man­dag, vi hå­ber at vi kan ar­bej­de kon­struk­tiv frem mod en fæl­les aft ale. «

4. novem­ber 2015: Eva Kjer Han­sen ud­sen­der et hyr­de­brev til kom­mu­ner­ne om at ren­se vand­løb me­re eff ek­tivt.

20. novem­ber: Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et off ent­lig­gør et kom­mis­so­ri­um for for­ske­res ud­red­ning om grø­de­skæ­ring.

» Men det er klart, der er en sam­men­hæng, for hvis der ik­ke var kom­met et kom­mis­so­ri­um, som vi men­te kun­ne bru­ges, så vil­le vi da ik­ke ha­ve ned­lagt sa­gen. Tænk, hvis der hav­de stå­et, at de ba­re skul­le fort­sæt­te med at la­de væ­re med at ren­se grø­de. Så kun­ne vi li­ge så godt ha­ve kørt sa­gen vi­de­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.