Kim Bod­nia: ’ Jeg fø­ler mig ik­ke sik­ker i Mal­mø’

BT - - NYHEDER -

FRYGT Det vak­te op­sigt, da den dan­ske sku­e­spil­ler Kim Bod­nia plud­se­lig ik­ke vil­le væ­re med i tred­je sæ­son af den po­pu­læ­re dansk- sven­ske tv- se­rie ’ Bro­en’, der blev vist på TV2 her­hjem­me i ef­ter­å­ret. Hidtil har den of­fi­ci­el­le for­kla­ring væ­ret, at Kim Bod­nia var util­freds med ma­nuskrip­tet og den ret­ning, hans ka­rak­ter, po­li­ti­man­den Martin Ro­h­de, ud­vik­le­de sig i.

Det var da og­så den for­kla­ring, han i før­ste om­gang holdt sig til, da han i går blev in­ter­viewet om se­ri­en af den is­ra­el­ske tv- sta­tion Wal­la.

Men så til­fø­je­de han, at det og­så dre­je­de sig om den sti­gen­de an­ti­se­mi­tis­me i Mal­mø, hvor de­le af se­ri­en er op­ta­get.

» Det er ik­ke sær­lig be­ha­ge­ligt at væ­re der som jø­de, « sag­de han og til­fø­je­de:

» Så det har selv­føl­ge­lig og­så gjort, at det har væ­ret let for mig at si­ge nej til at ar­bej­de i Sve­ri­ge – når ma­nuskrip­tet ik­ke pas­se­de, og jeg så og­så kun­ne si­ge, at jeg ik­ke føl­te mig sik­ker der. Det er ik­ke sjovt. Og vi må hånd­te­re det hver ene­ste dag og kæm­pe imod det. « An­ti­se­mi­tis­men vok­ser I in­ter­viewet, som Berlingske har set på Wal­las hjem­mesi­de, ta­ler Kim Bod­nia og­så om ter­r­oren i Kø­ben­havn sid­ste år, hvor det ene af de to an­greb var ret­tet mod sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, og jø­di­ske Dan Uzan blev dræbt.

» Det vok­ser. Især i Mal­mø, hvor vi op­tog Bro­en, « som han sag­de.

Og at fængs­le de an­ti­se­mit­ter, der be­går had­for­bry­del­ser, gør nær­mest ba­re ondt vær­re. Som Kim Bod­nia sag­de: » Hvis de kom­mer i fængsel, gi­ver det mu­lig­hed for, at de­res had til jø­der bli­ver for­stær­ket. «

An­led­nin­gen til in­ter­viewet på is­ra­elsk tv er Kim Bod­ni­as rol­le i den is­ra­el­ske tv- se­rie ’ Hos­ta­ges’. En rol­le, han har sat stor pris på, for­tal­te han:

» Jeg vok­se­de op med he­bra­isk og kun­ne for­stå det som barn, men glem­te det så igen. Is­ra­el er så fa­mi­liært for en, når man er vok­set op med Is­ra­el som sit an­det hjem, så det er en ga­ve for mig at ar­bej­de her. « det har væ­ret let for mig at si­ge nej til at ar­bej­de i Sve­ri­ge – når ma­nuskrip­tet ik­ke pas­se­de, og jeg så og­så kun­ne si­ge, at jeg ik­ke føl­te mig sik­ker der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.