Frysen­de rot­ter træk­ker ind i hu­se­ne

BT - - NYHEDER -

De kom­men­de da­ge bli­ver kol­de og kan by­de på so­lid nat­te­frost. Og det be­ty­der, at hu­se­je­re skal væ­re op­mærk­som­me på, at rot­ter­ne træk­ker tæt­te­re ind på og i de dan­ske hjem.

Det for­tæl­ler Dansk Byg­ge­ri, der op­for­drer folk til at væ­re op­mærk­som­me og ik­ke mindst sør­ge for, at klo­ak­ker­ne un­der de­res hu­se ik­ke er i for­fald.

» Når vi har en frost­pe­ri­o­de, vil man op­le­ve et sti­gen­de an­tal an­mel­del­ser om rot­ter, « si­ger chefk on­su­lent i Dansk Byg­ge­ris klo­ak­sek­tion Mi­ka­el Mor­ten­sen.

Ten­den­sen til, at rot­ter træk­ker ind i hu­se­ne, er ble­vet for­stær­ket i takt med, at det off ent­li­ge har in­ve­ste­ret i op­gra­de­ring af klo­ak­net­tet.

Un­der hu­se­ne er klo­ak­ker­ne dog oft e sta­dig hul­le­de og gam­le, og her­fra kan rot­ter­ne gna­ve sig igen­nem og ind i hu­se­ne:

» De kan split­te en hel gulv­kon­struk­tion ad. Og på det tids­punkt kom­mer de jo op i hu­se­ne, hvor man kan be­gyn­de at lug­te dem. Et hus kan bli­ve fuld­stæn­dig ube­bo­e­ligt, hvis der går rot­ter i det, « si­ger Mi­ka­el Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.