DI vil hæ­ve pen­sions­al­de­ren hur­ti­ge­re

BT - - NYHEDER -

Fri­ske tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at mid­del­le­ve­al­de­ren faldt en smu­le sid­ste år.

Al­li­ge­vel me­ner Dansk In­du­stri ( DI), at man bør hæ­ve pen­sions­al­de­ren fra de nu­væ­ren­de 67 år til 68 al­le­re­de fra 2025 og ik­ke 2030, som Fol­ke­tin­get el­lers vedt­og sid­ste år.

» Tal­le­ne vi­ser, at der har væ­ret et lil­le fald i mid­del­le­ve­al­de­ren for kvin­der­ne, men det kom­mer oven i en stor stig­ning sid­ste år og en pe­ri­o­de med ge­ne­rel frem­gang i le­ve­al­der.

Ser man over de se­ne­ste 20 år, er gen­nem­snits­le­ve­al­de­ren ste­get med me­re end fem år, men man har ik­ke ju­ste­ret pen­sions­al­de­ren til­sva­ren­de, « si­ger Mor­ten Gran­zau, der er er­hverv­s­ø­ko­no­misk chef hos DI.

Her ser man sto­re sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske gevinster i at ar­bej­de læn­ge­re.

» Det vil gi­ve de off ent­li­ge fi nan­ser et løft , og det vil øge be­skæft igel­sen og væk­sten, « si­ger Mor­ten Gran­zau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.