Re­el el­ler

BT - - NYHEDER -

Folk må tro hvad de vil, men det er ik­ke løs snak Ole Birk Ol­sen, fi­nansord­fø­rer ( LA)

BLOK- BAL­LA­DE Blå blok kan bli­ve blo­dig blok, hvis ik­ke fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen får åb­net statskas­sen og fun­det pen­ge til skat­te­let­tel­ser i år. El­lers må Lars Løk­ke ud­skri­ve valg og så kan det væ­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, der hol­der næ­ste nytårs­ta­le.

Så­dan har trus­ler­ne lydt fra Li­be­ral Al­li­an­ce i no­get tid, og i går tru­e­de An­ders Samu­el­sen igen med at væl­te Lars Løk­ke.

» Løk­ke har kun året ud til at le­ve­re mar­kan­te re­for­mer, « hed det på for­si­den af Jyl­lands- Po­sten og i et stort in­ter­view si­ger Samu­el­sen, at væl­ger­ne kan be­løn­ne ham for at væl­te Løk­ke.

Men hvor­for skal der tru­es så of­te, og er det over­ho­ve­det an­det end tom snak?

» Vi skal for­be­re­de re­ge­rin­gen og vo­res væl­ge­re på, at det er så­dan det kom­mer til at gå. Det skal jo ik­ke kom­me som en kæm­pe over­ra­skel­se, at hvis re­ge­rin­gen ik­ke vil fø­re en bor­ger­lig re­form­po­li­tik, så vil vi ik­ke hol­de hån­den un­der den, « si­ger LAs fi­nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen. For­lan­ger skat­te­let­tel­ser Løk­ke hav­de lo­vet LA skat­te­for­hand­lin­ger til for­å­ret, men de er nu ud­sat til ef­ter­å­ret, sam­ti­dig med at re­ge­rin­gen har snak­ket om, at der må­ske ik­ke er råd pga. flygt­nin­geud­gif­ter­ne. Men Ole Birk Ole­sen fast­hol­der at re­ger­tin­gen ik­ke over­le­ver året ud, hvis der ik­ke kom­mer skat­te­let­tel­ser.

» Vi skal bå­de ha­ve en ty­de­lig skat­te­let­tel­se i pro­cen­ten af top­skat­ten, en mar­kant let­tel­se i bun­den og den dan­ske vækst til­ba­ge på spo­ret. Vi skal ha­ve gang i den øko­no­mi­ske ud­vik­ling igen. Det er det, re­ge­rin­gen vil bli­ve be­dømt på, og hvis en bor­ger­lig re­ge­ring ik­ke kan le­ve­re det, er der in­gen grund til at vi har en bor­ger­lig re­ge­ring. «

» Det for­ven­ter vi, at re­ge­rin­gen og de blå par­ti­er kan få styr på. En­ten kom­mer der en løs­ning, hvor EU fin­der ud af, hvor­dan vi stop­per flygt­nin­ge­strøm­me­ne ved de yd­re græn­ser el­ler og­så må Dan­mark selv gø­re no­get ved det. Vo­res for­slag er et mid­ler­ti­digt asyl­stop, hvor vi kun ta­ger 4000 kvo­te­flygt­nin­ge om året. «

» Folk må tro hvad de vil, men det er ik­ke løs snak. «

» Vi går med åb­ne øj­ne ind i at nog­le af vo­res væl­ge­re vil me­ne, det er for­kert at væl­te en bor­ger­lig re­ge­ring. Det kan ko­ste en til­ba­ge­gang. Den ri­si­ko er vi vil­li­ge til at lø­be. Men vi tror alt­så at de fle­ste af vo­res væl­ge­re er eni­ge i, at vi skal sæt­te hårdt mod hårdt. Hvis vi la­der os kø­re over, er der alt for stor ri­si­ko for, at vi ik­ke får nok ind­fly­del­se for de man­da­ter, vi har, « si­ger Ole Birk Ole­sen. … hvis re­ge­rin­gen ik­ke vil fø­re en bor­ger­lig re­form­po­li­tik, så vil vi ik­ke hol­de hån­den un­der den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.