» Vid­ste ik­ke, at vi var kæ­re­ster «

BT - - NYHEDER -

KEN­DIS- PAR I star­ten af fe­bru­ar af­slø­re­de Oli­ver Bjer­re­huus til pres­sen, at han og Nikita Klæ­strup er kæ­re­ster. Der var ba­re li­ge ét pro­blem. Nikita Klæ­strup vid­ste det ik­ke. Men mo­del­len Oli­ver Bjer­re­huus går til­sy­ne­la­den­de ik­ke op i for­ma­li­te­ter­ne, og han føl­te in­tet be­hov for at spør­ge den 21- åri­ge po­li­ti­ker og blog­ger Nikita Klæ­strup, om de skul­le sæt­te mær­kat på de­res for­hold, in­den han slyn­ge­de nyhe­den ud til pres­sen. Det ske­te ved pre­mi­e­ren på fi lmen ’ The Mo­del’ 8. fe­bru­ar.

Par­ret – som nu of­fi ci­elt er et kæ­re­ste­par – var blandt an­det ble­vet set kys­se li­den­ska­be­ligt til det­te års Re­a­li­ty Awards i ja­nu­ar, så det kom ik­ke bag på pres­sen, at den 40- åri­ge Oli­ver Bjer­re­huus af­slø­re­de et egent­ligt for­hold.

Nikita Klæ­strup blev til gen­gæld chokeret.

» Jeg var lidt over­ra­sket, da jeg fandt ud af, at vi var kæ­re­ster. Vi hav­de ik­ke snak­ket om det, in­den Oli­ver sag­de det til pres­sen, « for­tæl­ler hun til Me­troxpress.

Oli­ver Bjer­re­huus kan dog ik­ke se no­get pro­blem i den plud­se­li­ge ud­mel­ding. Han for­tæl­ler, at det, der star­te­de som en fl irt på Fa­ce­book, hav­de ud­vik­let sig til et rig­tigt kæ­re­ste­for­hold – og så gjaldt det jo ba­re om at få sat ord på.

Og hvis Nikita Klæ­strup hav­de re­a­ge­ret ne­ga­tivt på ud­mel­din­gen? Så hav­de Oli­ver Bjer­re­huus hel­dig­vis en plan B klar.

» Hvis hun hav­de sagt nej, så var vi ba­re gå­et til B- mo­del­len, hvor jeg er kæ­re­ster med hen­de, uden at hun er kæ­re­ster med mig, « si­ger han gri­nen­de til Me­troxpress.

Det fo­rel­ske­de par be­gynd­te at skri­ve sam­men, eft er at Nikita Klæ­strup hav­de hen­vendt sig til den 40- åri­ge mo­del på Fa­ce­book. Hun har tid­li­ge­re for­talt, at hun kon­tak­te­de ham, for­di hun syn­tes, at han var rig­tig pæn.

Nu har for­hol­det ud­vik­let sig til en stormen­de fo­rel­skel­se. Nikita Klæ­strup har mødt Oli­ver Bjer­re­huus’ søn Oskar, men hun har end­nu ik­ke mødt hans to små døtre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.