NYT KRÆFT- GENN

Så­dan fo­re­går im­mun­te­ra­pi AN­GREB

BT - - NYHEDER -

Nor­malt kan vo­res im­mun­sy­stem ik­ke be­kæm­pe kræft­cel­ler, for­di kræft­cel­ler­ne er dyg­ti­ge til at ud­vik­le for­skel­li­ge me­ka­nis­mer, der kan be­skyt­te dem mod im­mun­for­sva­rets an­greb. Men ved at bru­ge im­mun­te­ra­pi kan man ak­ti­ve­re im­mun­sy­ste­met, så det an­gri­ber kræft­cel­ler­ne, li­ge­som det vil­le gø­re, hvis der var ta­le om en al­min­de­lig in­fek­tion, som f. eks. for­kø­lel­se.

Im­mun­te­ra­pi kan fo­re­gå på fle­re for­skel­li­ge må­der, men be­hand­lin­ger­ne har det til fæl­les, at de gri­ber ind i de nor­ma­le im­mun­me­ka­nis­mer.

En sær­lig form for im­mun­te­ra­pi er så­kaldt cel­le- ba­se­ret im­mun­te­ra­pi ( og­så kal­det T- cel­le- terapi), hvor be­hand­lin­gen be­står af ak­ti­ve le­ven­de im­mun­cel­ler, som ty­pisk er ud­ta­get fra pa­tien­ten selv. Det er den­ne form, som de ame­ri­kan­ske for­ske­re har brugt i kam­pen mod leukæ­mi. Der­næst æn­drer for­sker­ne T- cel­ler­nes DNA, så de dan­ner et sær­ligt pro­te­in, der er i stand til at gen­ken­de og slå kræft­cel­ler ihjel.

ONS­DAG 17. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.