Løk­kes ven­ner sliber øk­ser

BT - - DEBAT -

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kun­ne godt i sit stil­le sind hå­be på, at tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne ik­ke blev til no­get. Han fryg­ter, at en aft ale vil fø­re til løn- tryk­ke­ri og dan­ske ar­bejds­lø­se bag i kø­en. Og så skal man hu­ske, at DF ik­ke øn­sker, at folk skal in­te­gre­res i Dan­mark, for de skal ’ hjem og genop­byg­ge de­res land’. Men Løk­ke har har bedt ar­bejds­mar­ke­dets par­ter om at fi nde en løs­ning på det re­ge­rin­gen be­trag­ter som den stør­ste trus­sel mod dansk øko­no­mi og sam­men­hængs­kraft li­ge nu. Det er alt­så ik­ke no­get lil­le træ Thu­le­sen Da­hl har sat øk­sen i. Det er et gi­gan­tisk redwood- nå­le­træ.

PA­NE­LET Man over­hø­rer ik­ke, at Dan­marks an­det­stør­ste par­ti er lun­ken ved ud­sig­ten til en aft ale

THU­LE­SEN DA­HL HAR fat i en re­el be­kym­ring i be­folk­nin­gen. Hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, fag­be­væ­gel­sen el­ler væl­ger­ne kan se stil­tien­de til, mens DF ind­ta­ger po­si­tio­nen som før­ste for­sva­rer af bun­den af det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Man­ge kræft er vil bli­ve sat ind på at ud­rå­be Thu­le­sen Da­hls in­ter­es­se som ren po­pulis­me. Hi­sto­ri­en har ba­re lært os, at den slags sjæl­dent bid­der på DF. Og det bli­ver alt­så nu Løk­kes ud­for­ding, for­di Thu­le­sen Da­hls mel­ding kan læg­ge en dæm­per på for­hand­lings- vilj­en hos par­ter­ne. Man over­hø­rer ik­ke, at Dan­marks an­det stør­ste par­ti er lun­ken ved ud­sig­ten til en aft ale. RE­GE­RIN­GENS NÆST­STØR­STE STØT­TE­PAR­TI har til gen­gæld for­læn­get fri­sten for, hvor­når de vil væl­te re­ge­rin­gen. An­ders Samu­el­sen fl yt­ter re­form- fri­sten til jul og bli­ver præ­cis med, hvad han for­lan­ger af Løk­ke for fort­sat at støt­te re­ge­rin­gen. Det kan jo ly­de ven­ligt, men det er det ik­ke. For Løk­ke er der me­get lidt, der er me­re ir­ri­te­ren­de end at få top­skat blan­det ind i tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne. Det er i for­vej­en en svær kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve for al­le par­ter at for­kla­re de­res bag­land, hvor­for det er nød­ven­digt, at i den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion at ta­ge nog­le ek­stra­or­di­næ­re red­ska­ber i brug. Den ar­gu­men­ta­tion bli­ver de­ci­de­ret kø­re­syg, hvis man se­kun­det eft er skal for­kla­re, hvor­for man hjæl­per re­ge­rin­gen med at fi nde et rå­de­rum til skat­te­let­tel­ser på den må­de. MEN SAMU­EL­SEN HAR sat øk­sen i sit eget kæm­pe træ; to pro­cent vækst om året, mar­kant skat­te­let­tel­se i bun­den og fem pro­cent i top­pen. Der er ik­ke no­get fl er­tal for det. Men det er me­re Løk­kes pro­blem end Samu­el­sens. Sidst­næv­ne er nem­lig over­be­vist om, at han vil bli­ve hyl­det for at væl­te først­nævn­te. OG SÅ KOM­MER vi til re­ge­rin­gens tre­die og mind­ste støt­te­par­ti, de Kon­ser­va­ti­ve. De har le­ve­ret en ro­lig hånd på øk­sen i en el­lers no­get su­sen­de sag om mil­jø- og fø­de­va­rer­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen. Op­po­si­tio­nen er gå­et på kal­kunj­agt. LA og DF fø­ler sig ik­ke snydt af mi­ni­ste­ren, men det gør til gen­gæld De Kon­ser­va­ti­ve. Må­ske øj­ner K og­så chan­cen for at få pud­set den grøn­ne pro­fi l af. Men i hvert fald fortje­ner Ras­mus Jar­lov indtil nu ros for ik­ke at ha­ve væ­ret alt for ivrig for at ned­læg­ge en mi­ni­ster. SELV­OM SA­GEN BE­STEMT ik­ke ser for køn ud, så er det næp­pe værd at væl­te mi­ni­ste­ren på sa­gen - hel­ler ik­ke for et par­ti, der fejrer 100 år i den­ne uge i no­get af en pa­u­ver til­stand. Det er i vir­ke­lig­he­den det stør­ste pro­blem Løk­ke har med K, for så læn­ge de er tæt­te­re på spær­re­græn­sen end ti pro­cent, er de ufor­ud­si­ge­li­ge. MED VEN­NER SOM DF, LA og K, så vil man nø­dig se Løk­kes fj en­der!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.