DET GÅR SKI’E GODT

BT - - NYHEDER -

SKI­FE­RIE Grenå til Var­berg. Her er hel­ler ik­ke langt til de syd­lig­ste ski­bak­ker på Val­lå­sen og Isa­berg.

I den­ne uge er BTs ud­send­te i fel­ten for at te­ste og gi­ve til in­spira­tion til ak­ti­vi­te­ter i vin­ter­fe­ri­en. Tu­ren er kom­met til en en­dags- fe­rie på ski, der for uø­ve­de kan en væ­re en yd­my­gen­de op­le­vel­se.

» Lig­ger du nu der igen?, « ly­der det re­to­ri­ske spørgs­mål fra de for­bi- su­sen­de un­ger.

Og ja, det gør man af og til, når man er ny­be­gyn­der på ski. Men pi­ster­ne er li­ge til at gå til. To sid­de­lif­ter frag­ter de be­sø­gen­de op på ’ bjer­get’, som fav­ner om­kring seks ki­lo­me­ter pi­ster. Her­fra går det kun Lig­ger du nu der igen? én vej - ned. Og li­ge­som man kan druk­ne i en vand­pyt, kan man og­så kom­me galt af sted på en kort pist.

Fle­re gan­ge vend­te ski­e­ne i vej­ret for BTs ud­send­te. Men der er god plads, og in­gen kom al­vor­ligt til ska­de. ’ Det er en god dag’ Plats­chef Jes­per Malmquist hol­der det køli­ge over­blik over de 800- 1.000 dan­ske­re, som hver dag i vin­ter­fe­ri­en slår et smut for­bi Val­lå­sen for at stø­ve ski og støv­ler af. BT fan­ger ham halvvejs ne­de af pi­sten, som han er ude for at in­spi­ce­re.

» Det er en god dag at in­spi­ce­re på, « gri­ner han mens so­len står højt over det sven­ske land­skab med grøn­ne trætop­pe dæk­ket i sne. Han vur­de­rer, at der nor­malt er en li­ge­lig for­de­ling mel­lem dan­ske­re og sven­ske­re.

» Men i den­ne uge er det mest dan­ske­re, og det er jät­te bra, « ly­der det på klin­gen­de skånsk.

Jes­per Malmquist me­ner, at selv­om ste­det er ide­elt til bør­ne­fa­mi­li­er, skal der væ­re no­get for al­le.

Pi­ster­ne i Val­lå­sen blev grund­lagt i 1988 af fa­mi­li­en He­din, men blev over­ta­get af Branäs­grup­pen AB i 2001, som dri­ver fem an­dre skis­port­s­ste­der.

Ski- sæ­so­nen er selv­føl­ge­lig af­hæn­gig af vej­ret, men så snart der er mi­nus­gra­der, ta­ger det kun en uge at gø­re pi­ster­ne klar. Sæ­so­nen er af­hæn­gig af for­hol­de­ne, men iføl­ge Jes­per Malmquist reg­ner de med, at der er sne på pi­ster­ne indtil på­ske. Bør­ne­nes sted Der her­sker in­gen tvivl om, at det er et godt sted for børn og ny­be­gyn­de­re. Men de me­re øve­de ski­en­tu­si­a­ster får nok hur­tigt høv­let pi­ster­ne tyn­de.

Af­ter­ski skal man an­gi­ve­ligt ik­ke kom­me ef­ter. Og det kan væ­re en for­del at fyl­de lom­me­lær­ken hjem­me­fra, da det ko­ster den net­te sum af 49 gan­ske sven­ske kro­ner for en al­min­de­lig ’ svensk’ Carls­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.