Tyr­ki­et øn­sker land­krig i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

OP­TRAP­NING Det er umu­ligt at stand­se kri­gen i Sy­ri­en uden landstyr­ker. Det me­ner Tyr­ki­et og op­for­drer USA og an­dre ve­st­li­ge lan­de til at del­ta­ge. Det si­ger en højt­stå­en­de tje­ne­ste­mand til Reu­ters. Em­beds­man­den si­ger, at Tyr­ki­et ik­ke øn­sker at gå i krig på land­jor­den ale­ne.

» Der kom­mer ik­ke til at væ­re en en­si­dig mi­li­tær ope­ra­tion fra Tyr­ki­ets si­de i Sy­ri­en, « si­ger em­beds­man­den og til­fø­jer: » Vi øn­sker en ope­ra­tion på land­jor­den sam­men med vo­re in­ter­na­tio­na­le al­li­e­re­de. Hvis der er kon­sensus, så vil Tyr­ki­et ta­ge del. Uden en ope­ra­tion på land­jor­den er det umu­ligt at stop­pe den­ne krig. «

Ud­mel­din­gen fra Tyr­ki­et kom­mer da­gen ef­ter, at Tyr­ki­et be­skyld­te Rusland for at be­gå krigs­for­bry­del­ser i Sy­ri­en – se­ne­st med mis­silan­greb, som man­dag dræb­te om­kring 50 men­ne­sker på sund­heds­kli­nik­ker og sko­ler. Moskva af­vi­ser I Moskva af­vi­ser præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tins tals­mand be­skyld­nin­ger­ne fra Tyr­ki­et.

» Vi af­vi­ser ka­te­go­risk at ac­cep­te­re så­dan­ne ud­ta­lel­ser, og så me­get de­sto me­re for­di de bli­ver frem­sat af no­gen, som ik­ke er i stand til at un­der­byg­ge de­res be­skyld­nin­ger, « si­ger tals­man­den Dmi­trij Peskov.

Tyr­ki­ske tals­mænd si­ger, at Ruslands ’ bar­ba­ri­ske’ bom­be­kampag­ne har dræbt ci­vi­le.

» Dis­se vil­de, gru­som­me og bar­ba­ri­ske fly har gen­nem­ført op mod 8.000 bom­be­tog­ter si­den 30. sep­tem­ber – uden at skel­ne mel­lem ci­vi­le og sol­da­ter el­ler mel­lem børn og æl­dre, « si­ger den tyr­ki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu, som i går tal­te i par­la­men­tet.

Hå­bet om en vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en er mind­sket ef­ter dra­be­ne på de om­kring 50 men­ne­sker ved luf­tan­greb på mindst fem sund­heds­kli­nik­ker og to sko­ler i provin­ser­ne Id­lib og Alep­po i det nord­li­ge Sy­ri­en. Krigs­for­bry­del­ser » Fly­an­greb mod ho­spi­ta­ler be­trag­tes som krigs­for­bry­del­ser, « si­ger Frank­rigs uden­rigs­mi­ni­ster Je­anMarc Ayrault.

Hver­ken FN el­ler USA har ud­pe­get no­gen som skyl­dig i an­gre­be­ne tæt på Alep­po, hvor det sy­ri­ske re­gi­me gen­nem­fø­rer en of­fen­siv med støt­te fra rus­si­ske krigs­fly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.