Is­la­mi­ster an­holdt i Bel­gi­en

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Bel­gi­en har an­holdt 10 per­so­ner i for­bin­del­se med ra­zzi­a­er, skri­ver Reu­ters. De an­hold­te er mistænkt for at væ­re med i et re­k­rut­te­rings­net­værk for Is­la­misk Stat. Po­li­tiets ra­zzi­a­er fandt sted i den øst­li­ge by Liè­ge.

» Vo­res ef­ter­forsk­ning har fo­kus på fle­re per­so­ner, som øjen­syn­ligt er ta­get til Sy­ri­en for at slut­te sig til Is­la­misk Stat, « ly­der det fra den cen­tra­le bel­gi­ske an­kla­ge­myn­dig­hed.

Myn­dig­he­der­ne op­ly­ser, at po­li­ti­et har be­slag­lagt com­pu­ter­ud­styr og mo­bil­te­le­fo­ner.

I re­la­ti­ve tal har Bel­gi­en langt fle­re mi­li­tan­te, der støt­ter Is­la­misk Stat og an­dre vol­de­li­ge grup­per, end de fle­ste an­dre EU- lan­de. Over 500 ji­ha­di­ster me­nes at ha­ve for­ladt Bel­gi­en for at slut­te sig til Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.